[ overboard / sfw / alt / cytube] [ leftypol / b / hobby / tech / edu / games / anime / music ] [ meta ] [ GET / ref]

/b/ - Siberia

"We need an imageboard of action to fight for OC making posters."
Name
Email
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)


File: 1610125321059.jpg (114.54 KB, 1024x1230, cenzopapa.jpg)

 No.8481[Last 50 Posts]

Jan Paweł II
>>

 No.8482

File: 1610125391581-0.jpg (33.06 KB, 720x850, 2977e54b217d3d055e37e5858c….jpg)

File: 1610125391581-1.jpg (45.29 KB, 291x173, 4d80a31d02e36e0cc60a35e8d5….jpg)

File: 1610125391581-2.gif (554.84 KB, 220x182, 145e07e0b89380b81dfed5528c….gif)

File: 1610125391581-3.png (50.22 KB, 500x500, 198f7784cd71968307d373dced….png)

File: 1610125391581-4.jpg (698.91 KB, 1496x1796, 3b0c67dc9da184cfee004ebff2….jpg)

>>

 No.8483

File: 1610125443037-0.gif (1.04 MB, 290x291, cde7c24862dc2df501e34fe344….gif)

File: 1610125443037-1.jpg (4.03 KB, 150x146, 84c88c53eb34e1e298638735fb….jpg)

File: 1610125443037-2.jpg (26.3 KB, 480x592, aac11a149cd377586a2ed19ba5….jpg)

File: 1610125443037-3.jpg (37.81 KB, 399x409, 8e3fbca3291922b84dae53b1f0….jpg)

File: 1610125443037-4.jpg (83.92 KB, 720x405, 6a974f868e439061ca04433bdc….jpg)

>>

 No.8484

File: 1610125487384-0.jpg (142.7 KB, 547x523, e10bbebd9bae7e8eaae3e7edea….jpg)

File: 1610125487384-1.jpg (148.51 KB, 791x717, 6008cb3a4466f0370df70ad5f8….jpg)

File: 1610125487384-2.png (543.52 KB, 743x817, 6ab3448bc06ddcacd2e4799f10….png)

File: 1610125487384-3.gif (124.44 KB, 200x230, 7608922986c65480eac7bf1174….gif)

File: 1610125487384-4.gif (172.16 KB, 300x225, 5f9946b8ae97d0ad98d7a5bae7….gif)

>>

 No.8485

File: 1610125598661-0.jpg (11.56 KB, 225x225, f472d3a6355fbabc952cd59a34….jpg)

File: 1610125598661-1.gif (3.21 MB, 480x368, 1725228f918ad18a91acb8d20a….gif)

File: 1610125598661-2.png (569.74 KB, 640x590, 3b2665e1ba9d8580b320dd5bda….png)

File: 1610125598661-3.png (136.4 KB, 400x279, c54a116a2cfc121142af588ea2….png)

File: 1610125598661-4.jpg (124.4 KB, 600x615, c064fa772f9e6841bc900e0d04….jpg)

>>

 No.8486

File: 1610125656001-0.gif (603.34 KB, 400x523, 714964bf8c15c554ce6ff3dcff….gif)

File: 1610125656001-1.jpg (19.67 KB, 400x400, cb548774d7457391fc69c5e4c6….jpg)

File: 1610125656001-2.jpg (107 KB, 960x576, b8b15d92f1aaf4bdfe70a9836f….jpg)

File: 1610125656001-3.png (218.92 KB, 600x328, bce4af7d0a6d2b169fcbc602fc….png)

File: 1610125656001-4.gif (808.64 KB, 240x180, 582c988a40fefc26a478f87bd2….gif)

>>

 No.8487

File: 1610125682533-0.jpg (53.84 KB, 640x640, db5879f766f3db0f39f038d106….jpg)

File: 1610125682533-1.gif (111.54 KB, 400x251, 345c261fc5ab2a104278a8d6a4….gif)

File: 1610125682533-2.png (512.25 KB, 724x894, 43784c5b36673eab6ca83dd225….png)

File: 1610125682533-3.jpg (60.83 KB, 715x710, 1bf3f36b2c5b59b5dd9925cf5c….jpg)

File: 1610125682533-4.jpg (98.52 KB, 640x480, 05849224de79802a2b7c752f47….jpg)

>>

 No.8488

File: 1610125707264-0.jpg (11.33 KB, 189x266, dbb2a7f339f522c9ae1a5ae5b0….jpg)

File: 1610125707264-1.gif (142.78 KB, 600x500, e97fd4ba182d8f7d20e328219c….gif)

File: 1610125707264-2.gif (140.17 KB, 341x320, 5ce358fb418738d1367841d5c7….gif)

File: 1610125707264-3.jpg (92.33 KB, 610x750, 04746c6e541c472fe971ea82c4….jpg)

File: 1610125707264-4.jpg (43.28 KB, 290x282, effb48bfdeca281964f8b06ca3….jpg)

>>

 No.8490

File: 1610125772193-0.jpg (13.9 KB, 480x360, 06b4c5de1869f8c2a76ae195f1….jpg)

File: 1610125772193-1.png (152.45 KB, 800x800, c68290a2a31039789c1eddbd1f….png)

File: 1610125772194-2.jpg (265.9 KB, 1280x720, 6ae65e1d3cbb6064483a6825e5….jpg)

File: 1610125772194-3.jpg (35.06 KB, 552x577, 8db7f360058c69ec0c56a4be12….jpg)

File: 1610125772194-4.gif (1.87 MB, 377x319, 8f9af1b4e6c3a0f427697b82d7….gif)

>>

 No.8491

File: 1610125790368-0.jpg (16.9 KB, 400x279, 3ba4b3b943ef09e3c200c6c5d3….jpg)

File: 1610125790368-1.jpg (12.26 KB, 261x183, 1e8a593c7fa015142b3b17f5ce….jpg)

File: 1610125790368-2.jpg (115.32 KB, 735x735, 9372337d8d693d44e589b89405….jpg)

File: 1610125790368-3.jpg (12.65 KB, 285x380, d5b9a3db79d426c0ec8e1f737f….jpg)

File: 1610125790368-4.jpg (8.84 KB, 225x225, b4188a90b61e25406b1869363c….jpg)

>>

 No.8492

File: 1610125813183-0.png (23.69 KB, 200x200, ed55972ec43ed85ba788e63eb3….png)

File: 1610125813183-1.gif (14.15 KB, 220x220, 7a0f844cb5e24ac470d810f957….gif)

File: 1610125813183-2.jpg (21.31 KB, 362x494, mv6zrbvW121sm5haho1_400.jpg)

File: 1610125813183-3.jpg (69.74 KB, 960x540, papiez jan pawel 17.jpg)

File: 1610125813183-4.jpg (10.45 KB, 240x240, papiez jan pawel 15.jpg)

>>

 No.8502

thank you based papież poster
>>

 No.8680

File: 1610517952864-0.jpg (22.55 KB, 620x400, 47682249_2413076482302966_….jpg)

File: 1610517952864-1.jpg (232.29 KB, 800x377, _85_1.jpg)

File: 1610517952864-2.jpg (27.67 KB, 400x352, comment_KF7H28s3OuI1Vdyj2O….jpg)

File: 1610517952864-3.jpg (24.36 KB, 552x335, papiez jan pawel kremowka.jpg)

File: 1610517952864-4.jpg (21.99 KB, 625x625, papiez jan pawel 266.jpg)

KREMOWKA
>>

 No.8691

This is all I know about Polish culture, and frankly it's all I need to know.
>>

 No.8861

>>8483
>>8482
What's that thing he's holding and carrying with the wheelbarrow? looks yummy
>>

 No.9026

>>8886
Thank you very much, I wonder if I can make it myself
>>

 No.9762

File: 1611637417866-0.mp4 (2.12 MB, 320x240, Zostałeś spapieżowany.mp4)

File: 1611637417866-1.mp4 (7.62 MB, 480x480, Wszystko było kłamstwem w ….mp4)

File: 1611637417866-2.mp4 (2.9 MB, 240x240, Tylko jedno w głowie mam.mp4)

File: 1611637417866-3.mp4 (4.22 MB, 426x236, Sory za ciche audio.mp4)

File: 1611637417866-4.mp4 (1.01 MB, 320x240, Nie tak to zapamiętałem2.mp4)

>>

 No.9763

>>9026
don't. Kremówka is polish slang for cheese pizza.
>>

 No.9856

File: 1611750015474.webm (1.02 MB, 240x240, yan pavel.webm)

>>9763
i want more yan pavel drugi
>>

 No.10015

Why Polish ladies have big tiddies and block faces?

How do I get one ps?
>>

 No.10057

File: 1611900828170-0.mp4 (3.49 MB, 354x480, papieżdansen.mp4)

File: 1611900828170-1.jpg (36.22 KB, 640x400, khr7qk3a2yc61.jpg)

File: 1611900828170-2.jpg (67.99 KB, 640x640, 6cyasyixdod61.jpg)

File: 1611900828170-3.jpg (21.4 KB, 341x512, e0a3lvtcqxd61.jpg)

File: 1611900828170-4.png (329.41 KB, 552x503, 7960x4gn7vd61.png)

>>

 No.10067

File: 1611919876931-0.jpg (869.54 KB, 1526x1620, IMG_20210128_200420.jpg)

File: 1611919876931-1.jpg (93.99 KB, 706x436, IMG_20210128_200636.jpg)

File: 1611919876931-2.jpg (86.01 KB, 688x438, IMG_20210128_200606.jpg)

File: 1611919876931-3.jpg (110.99 KB, 722x423, IMG_20210128_200541.jpg)

File: 1611919876931-4.jpg (1.74 MB, 3155x2007, IMG_20210128_200504.jpg)

Some fresh shit for you popeanon
>>

 No.10069

Poles take the L
>>

 No.10108

File: 1611988163244.mp4 (7.99 MB, 658x480, JANPAWELION II.mp4)

>>

 No.10111

File: 1611988488411-0.webm (1.46 MB, 360x360, papież w świecie spermy 1.webm)

File: 1611988488411-1.webm (1.06 MB, 320x240, papież w świecie spermy 2.webm)

>>

 No.10113

File: 1611992188808.mp4 (13.9 MB, 854x470, Papaj Gate opening.mp4)

>>

 No.10114

File: 1611992300139.mp4 (19.11 MB, 854x480, Papiesz eurodance.mp4)

>>

 No.10564

File: 1612428968533.gif (5.23 MB, 498x281, smile-happy.gif)

What the fuck is this meme even supposed to be and why is it so funny
>>

 No.10824

File: 1612500336805.webm (6.35 MB, 720x480, anglo autism box.webm)

test
>>

 No.10833

File: 1612502033132-0.mp4 (175.8 KB, 400x224, Jan Spinner trzeci.mp4)

File: 1612502033132-1.mp4 (568.53 KB, 720x480, cenzopapa lata jak pojeban….mp4)

File: 1612502033132-2.mp4 (215.52 KB, 640x480, ja teraz.mp4)

File: 1612502033132-3.webm (216.1 KB, 320x240, Papież 911.webm)

File: 1612502033132-4.mp4 (1.15 MB, 854x480, a papież lubi gume turbo ż….mp4)

>>

 No.10838

File: 1612502429418-0.mp4 (1.28 MB, 640x480, Mateusz Salamon opluwa pap….mp4)

File: 1612502429418-1.mp4 (1.37 MB, 854x480, Inba u Papiesha.mp4)

File: 1612502429418-2.mp4 (1.41 MB, 480x360, Jan Jerry II zdobywał małe….mp4)

File: 1612502429418-3.mp4 (1.41 MB, 640x360, Jan Shrek II Kremówki.mp4)

File: 1612502429418-4.mp4 (2.02 MB, 334x480, PSZCZÓŁKA MAJA SOBIE ZAPIE….mp4)

>>

 No.10840

File: 1612502995516-0.mp4 (3.07 MB, 640x480, Anonim feat Zlewe My Nie J….mp4)

File: 1612502995516-1.mp4 (2.83 MB, 426x240, Anon Śpiewa Chanmowa.mp4)

File: 1612502995516-2.mp4 (13.95 MB, 854x480, Anony mają sesję.mp4)

File: 1612502995516-3.webm (6 MB, 480x360, Cenzopapa kompilacja obra….webm)

File: 1612502995516-4.webm (3.04 MB, 854x480, Dj Kremufka Jan Paweł Dru….webm)

>>

 No.10842

File: 1612503388715.mp4 (18.65 MB, 854x480, Inba Wciąż Trwa Emotional ….mp4)

>>

 No.10867

>>10824
I can't decide whether these guys are based or cringe
>>

 No.11114

File: 1612774109235-0.jpg (45.03 KB, 640x1351, yd32yv5gn3g61.jpg)

File: 1612774109235-1.jpg (52.25 KB, 640x806, r75fvlrw62f61.jpg)

File: 1612774109235-2.jpg (102.26 KB, 640x1138, qqumm2ph24f61.jpg)

File: 1612774109235-3.jpg (25.88 KB, 640x771, f6agox Quieres?.jpg)

File: 1612774109235-4.png (298.01 KB, 615x400, GGVFPZc_Poper - Kremówker.png)

>>

 No.11692

>>8481
no i ja się pytam człowieku dumny ty jesteś z siebie zdajesz sobie sprawę z tego co robisz?masz ty wogóle rozum i godnośc człowieka?ja nie wiem ale żałosny typek z ciebie ,chyba nie pomyślałes nawet co robisz i kogo obrażasz ,możesz sobie obrażac tych co na to zasłużyli sobie ale nie naszego papieża polaka naszego rodaka wielką osobę ,i tak wyjątkowa i ważną bo to nie jest ktoś tam taki sobie że możesz go sobie wyśmiać bo tak ci się podoba nie wiem w jakiej ty się wychowałes rodzinie ale chyba ty nie wiem nie rozumiesz co to jest wiara .jeśli myslisz że jestes wspaniały to jestes zwykłym czubkiem którego ktoś nie odizolował jeszcze od społeczeństwa ,nie wiem co w tym jest takie śmieszne ale czepcie się stalina albo hitlera albo innych zwyrodnialców a nie czepiacie się takiej świętej osoby jak papież jan paweł 2 .jak można wogóle publicznie zamieszczac takie zdięcia na forach internetowych?ja się pytam kto powinien za to odpowiedziec bo chyba widac że do koscioła nie chodzi jak jestes nie wiem ateistą albo wierzysz w jakies sekty czy wogóle jestes może ty sługą szatana a nie będziesz z papieża robił takiego ,to ty chyba jestes jakis nie wiem co sie jarasz pomiotami szatana .wez pomyśl sobie ile papież zrobił ,on był kimś a ty kim jestes żeby z niego sobie robić kpiny co? kto dał ci prawo obrażac wogóle papieża naszego ?pomyślałes wogóle nad tym że to nie jest osoba taka sobie że ją wyśmieje i mnie będa wszyscy chwalic? wez dziecko naprawdę jestes jakis psycholek bo w przeciwieństwie do ciebie to papież jest autorytetem dla mnie a ty to nie wiem czyim możesz być autorytetem chyba takich samych jakiś głupków jak ty którzy nie wiedza co to kosciół i religia ,widac że się nie modlisz i nie chodzisz na religie do szkoły ,widac nie szanujesz religii to nie wiem jak chcesz to sobie wez swoje zdięcie wstaw ciekawe czy byś sie odważył .naprawdę wezta się dzieci zastanówcie co wy roicie bo nie macie widac pojęcia o tym kim był papież jan paweł2 jak nie jestescie w pełni rozwinięte umysłowo to się nie zabierajcie za taką osobę jak ojciec swięty bo to świadczy o tym że nie macie chyba w domu krzyża ani jednego obraza świętego nie chodzi tutaj o kosciół mnie ale wogóle ogólnie o zasady wiary żeby mieć jakąs godnosc bo papież nikogo nie obrażał a ty za co go obrażasz co? no powiedz za co obrażasz taką osobę jak ojciec święty ?brak mnie słów ale jakbyś miał pojęcie chociaz i sięgnął po pismo święte i poczytał sobie to może byś się odmienił .nie wiem idz do kościoła bo widac już dawno szatan jest w tobie człowieku ,nie lubisz kościoła to chociaż siedz cicho i nie obrażaj innych ludzi
>>

 No.13042

File: 1613897347054-0.jpg (195.26 KB, 605x605, ff167fd8e33c66405c50eff477….jpg)

File: 1613897347054-1.jpg (213.6 KB, 1250x1250, ff5f3aa06a392d03e9e86f1ad4….jpg)

File: 1613897347054-2.jpg (5.61 KB, 200x200, fed449e07d3947d2443d97bedd….jpg)

File: 1613897347054-3.jpg (90 KB, 480x360, fe853b53f2a3a68533e1c1f51d….jpg)

File: 1613897347054-4.jpg (141.22 KB, 1431x1053, fe9fe8a541df7b89e9330f6831….jpg)

>>

 No.13043

File: 1613897437232-0.jpg (23.68 KB, 843x462, fdad0f2567089c885a5ce90684….jpg)

File: 1613897437232-1.png (40.34 KB, 400x400, fd86b754fa162d7bfd7d92dbe7….png)

File: 1613897437232-2.jpg (11.8 KB, 400x282, fd37ad30ef2de6f8277452807f….jpg)

File: 1613897437232-3.gif (2.35 MB, 287x173, fd5f6982267a37d6c202cee44e….gif)

File: 1613897437232-4.jpg (116.13 KB, 539x572, fd0ba7f62aad94331601ac3193….jpg)

>>

 No.13044

File: 1613897513686-0.jpg (34.17 KB, 849x429, fc42936a213247385d917460eb….jpg)

File: 1613897513686-1.jpg (34.05 KB, 480x605, fc3914c44d35c6bfde47cf599c….jpg)

File: 1613897513686-2.gif (1.87 MB, 480x360, fc75aef46c4c41ee46fd961aa0….gif)

File: 1613897513686-3.jpg (52.13 KB, 720x540, fc23c6341fa10f8c3801a3efa8….jpg)

File: 1613897513686-4.jpg (229.88 KB, 1107x713, fbd33a8cd1ff00a44af72ed41b….jpg)

>>

 No.13045

File: 1613897691119-0.jpg (90.78 KB, 1438x960, fbc5c1b8ffc58db2cfe2c93d83….jpg)

File: 1613897691119-1.gif (441.86 KB, 521x459, fb9cd3372fe7ecd0a1f99f54cb….gif)

File: 1613897691119-2.gif (121.06 KB, 408x314, fb3c9b52267b37830889606d6b….gif)

File: 1613897691119-3.gif (607.35 KB, 360x480, faf3a534abe794664db854896e….gif)

File: 1613897691119-4.gif (187.92 KB, 125x90, f1618922064a54e5cd0cc434d5….gif)

>>

 No.13046

File: 1613898105213-0.jpg (91.76 KB, 460x476, f9969876a85b1f068fe6666455….jpg)

File: 1613898105213-1.png (195.23 KB, 666x666, f406099c55120a89add7e889d4….png)

File: 1613898105213-2.gif (124.07 KB, 281x293, f81475fc0c5f2be5d594857f89….gif)

File: 1613898105213-3.jpg (44.58 KB, 832x532, f44671b5a0c05e887bc093734f….jpg)

File: 1613898105213-4.gif (78.25 KB, 200x160, f2065d2ad47c1a8308e303bd3d….gif)

>>

 No.15019

File: 1614698580928-0.jpg (119.22 KB, 800x571, ad4df99236e047413364287f55….jpg)

File: 1614698580928-1.gif (38.95 KB, 100x125, ad0de6a99c71ce5e24513aba1f….gif)

File: 1614698580928-2.gif (879.92 KB, 1000x750, acedf06c1645fd895824439f55….gif)

File: 1614698580928-3.jpg (24.26 KB, 333x400, acb8867c1b43d09a81231b1861….jpg)

File: 1614698580928-4.png (110.42 KB, 289x407, aaa1204318e15d5c322c4f94fe….png)

>>

 No.15552

File: 1614837998330.jpg (1.24 MB, 2100x2100, janina paulina ii.jpg)

>>

 No.15554

>>15552
janus…
>>

 No.15582

>>15552
Hey nice one
>>

 No.16508

epique threado
>>

 No.18788

File: 1615677006893.jpeg (160.36 KB, 1080x1080, 1615676457574.jpeg)

>>

 No.18832

Who is this guy? Whats the context. Why so many memes.
>>

 No.18837

>>18832
Polish Pope John Paul II, he became a meme among online atheists and edgelords who love to make fun of him and jokes about him being a pedo, since Poland is a very Catholic country.
>>

 No.18838

>>18832
Oh, and also he looks too yellow in that portrait so people make jokes about that too, or draw him yellow.
>>

 No.18862

File: 1615681565537.mp4 (11.33 MB, 248x240, PAPIEŻ ZAWADIAKA.mp4)

you're not gonna post the OG?
>>

 No.20579

File: 1616133704157.jpg (156.66 KB, 1200x1600, prsu75mu6mn61.jpg)

>>

 No.20731

File: 1616143067977.mp4 (1.56 MB, 240x240, ty janie kremowkarzu rickr….mp4)

>>

 No.20733

File: 1616143334171-0.webm (3.43 MB, 202x360, papiez horse.webm)

File: 1616143334172-1.webm (1.6 MB, 426x240, papiez in minecraft.webm)

File: 1616143334172-2.webm (788.83 KB, 256x256, papiez i love.webm)

File: 1616143334172-3.webm (3.73 MB, 360x360, clown.webm)

File: 1616143334172-4.webm (5.32 MB, 640x360, DOTA Wzorowy Anon Siedzę ….webm)

>>

 No.20735

File: 1616143641521-0.webm (7.79 MB, 640x480, masz ty rozum i godność c….webm)

File: 1616143641521-1.mp4 (9.4 MB, 854x480, Masz ty rozum i godność cz….mp4)

>>

 No.20737

File: 1616143893575.mp4 (9.33 MB, 854x480, Mój mały Papierz.mp4)

>>

 No.20739

File: 1616143993644.mp4 (3.57 MB, 640x360, Papież Zawadiaka wersja ch….mp4)

>>

 No.20742

File: 1616144611486.mp4 (3.17 MB, 640x480, What is love Czym jest mił….mp4)

>>

 No.20744

Photoshop Jan Paweł II face onto joe biden or other way around
>>

 No.20746

It's like the 2010s ponify everything meme but older and better and polska
>>

 No.20755

File: 1616146695689.jpeg (20.76 KB, 422x550, 332.aspx.jpeg)

>>

 No.20890

>>20755
ty kurwa janie rastamanie
>>

 No.21757

File: 1616431657987-0.mp4 (3.94 MB, 854x454, Papież Zawadiaka Minecraft….mp4)

File: 1616431657987-1.mp4 (14.05 MB, 854x480, Papież Zawadiaka wersja kl….mp4)

>>

 No.21954

File: 1616493887774-0.png (2.95 MB, 1280x1600, president carl walter.png)

File: 1616493887774-1.png (1.53 MB, 1280x1537, papiez jozef i.png)

>>

 No.21955

>>21954
Listen here Jacek, get me my kremowkas or I'll have to set you straight.
>>

 No.21965

File: 1616499024728.mp4 (7.34 MB, 640x360, Papież Zawadiaka Jan Paweł….mp4)

"Lata pompowania rowerów przyniosły efekt. Piękna muskulatura Ojcze Święty"
>>

 No.22391

>>

 No.23970

BUMP FOR JAN PAWEL II HIMSELF
>>

 No.24044

File: 1617154382872-0.jpg (32.94 KB, 620x414, 1fc.aspx.jpg)

File: 1617154382872-1.jpg (40.09 KB, 680x521, f62.aspx.jpg)

File: 1617154382872-2.png (467.2 KB, 543x537, 465.aspx.png)

File: 1617154382872-3.jpg (61.4 KB, 435x550, 8bc.aspx.jpg)

File: 1617154382872-4.gif (329.41 KB, 189x269, 22a.aspx.gif)

>>

 No.24046

File: 1617154457510-0.jpg (25.3 KB, 361x497, 2cc.aspx.jpg)

File: 1617154457510-1.jpg (32.66 KB, 650x360, 794.aspx.jpg)

File: 1617154457510-2.jpg (26.44 KB, 355x438, b28.aspx.jpg)

File: 1617154457510-3.jpg (44.1 KB, 550x550, 585.aspx.jpg)

File: 1617154457510-4.jpg (49.73 KB, 680x453, cc9.aspx.jpg)

>>

 No.24047

File: 1617154531163-0.jpg (20.25 KB, 315x337, 92a.aspx.jpg)

File: 1617154531163-1.jpg (14.96 KB, 300x308, 03c.aspx.jpg)

File: 1617154531163-2.gif (287.78 KB, 195x199, cde.aspx.gif)

File: 1617154531163-3.jpg (49.19 KB, 680x382, a6ha.aspx.jpg)

File: 1617154531163-4.jpg (161.66 KB, 680x1048, f5b.jpg)

>>

 No.24049

File: 1617154641971-0.jpg (23.65 KB, 349x428, 5bb.aspx.jpg)

File: 1617154641971-1.gif (622.79 KB, 500x281, bc3.aspx.gif)

File: 1617154641971-2.jpg (20.87 KB, 391x395, d81.aspx.jpg)

File: 1617154641971-3.gif (580.69 KB, 274x206, 38f.aspx.gif)

File: 1617154641971-4.jpg (40.05 KB, 418x550, b9c.aspx.jpg)

>>

 No.24050

File: 1617154703771-0.jpg (20.33 KB, 350x516, 535.aspx.jpg)

File: 1617154703771-1.jpg (23.36 KB, 600x356, f2d.aspx.jpg)

File: 1617154703771-2.jpg (31.23 KB, 643x482, 209.aspx.jpg)

File: 1617154703771-3.jpg (17.45 KB, 464x318, f63.aspx.jpg)

File: 1617154703771-4.jpg (21.54 KB, 400x486, ce6.aspx.jpg)

>>

 No.24052

File: 1617155308042.png (1.21 MB, 458x1291, ClipboardImage.png)

>>

 No.24199

>>24052
noice
>>

 No.25729

this thread shall not die
>>

 No.25846

>>24199
My dad laughed at it
>>

 No.25982

File: 1617696798836-0.gif (27.9 KB, 138x212, 0cd.aspx.gif)

File: 1617696798836-1.jpg (22.39 KB, 550x550, 486.aspx.jpg)

File: 1617696798836-2.gif (1.5 MB, 259x194, bb2.aspx.gif)

File: 1617696798836-3.jpg (264.46 KB, 600x450, 16050406934zALVRlQIL1Lgoz9….jpg)

File: 1617696798836-4.jpg (43.22 KB, 550x550, 138.aspx.jpg)

>>

 No.25983

File: 1617696883205-0.jpg (121.88 KB, 640x840, 6fbcpylxdsh61.jpg)

File: 1617696883205-1.jpg (47.35 KB, 640x353, 6sg2re20lyh61.jpg)

File: 1617696883205-2.jpg (73.12 KB, 640x465, xlkyufy6qli61.jpg)

File: 1617696883205-3.png (212.92 KB, 640x360, z05drvss4bi61.png)

File: 1617696883205-4.png (291.95 KB, 640x502, w2gryh7utei61.png)

>>

 No.25984

File: 1617696967372-0.jpg (34.59 KB, 620x350, 1543144118033.jpg)

File: 1617696967372-1.jpg (412.89 KB, 656x768, 1543140474228.jpg)

File: 1617696967372-2.gif (693.31 KB, 256x192, 1543137015902.gif)

File: 1617696967372-3.jpg (44.79 KB, 600x707, Papiez 1600372082842.jpg)

File: 1617696967372-4.gif (166.93 KB, 216x250, fe51db8009bb6bd4d2480ef6af….gif)

>>

 No.25985

File: 1617697029029-0.jpg (46.16 KB, 542x720, c732254aaaa161d3732d8e913a….jpg)

File: 1617697029029-1.png (73.79 KB, 766x460, a50f45553f08aa5ee960793dfe….png)

File: 1617697029029-2.jpg (41.97 KB, 384x506, 1543152750743.jpg)

File: 1617697029029-3.gif (959.19 KB, 234x170, 1543152162050.gif)

File: 1617697029029-4.jpg (19.53 KB, 203x253, 1543151252534.jpg)

>>

 No.25988

File: 1617697121420-0.jpg (525.68 KB, 640x961, 1614696435HRRaY9S82BPBAXPU….jpg)

File: 1617697121420-1.jpg (163.28 KB, 367x666, 1614717449anVo6HwDY6ywd0zb….jpg)

File: 1617697121420-2.jpg (1.6 MB, 2148x1390, 1614801270GZ8BiOq4PGWYGpBn….jpg)

File: 1617697121420-3.jpg (43.06 KB, 200x252, 1614803838BIKecMjkhLL2UJpX….jpg)

File: 1617697121420-4.jpg (226.99 KB, 735x520, 1614809097OUZenLb4DGj3nLAm….jpg)

>>

 No.25989

File: 1617697207113-0.jpg (133.91 KB, 720x480, 1610656628e62v4i3Ji0CtNS48….jpg)

File: 1617697207113-1.jpg (103.55 KB, 720x714, 1610743024PAGgY8mo98UmZFTO….jpg)

File: 1617697207113-2.jpg (1.19 MB, 1134x2016, 1610825482yh9a7smTgsuUYyBT….jpg)

File: 1617697207113-3.jpg (133.58 KB, 600x427, 1611054711FpepEj5ZjgF685ye….jpg)

File: 1617697207113-4.jpg (46.97 KB, 220x308, 1611090522gztDvGpJqBg4Qwdy….jpg)

>>

 No.25991

File: 1617697332420-0.jpg (2.42 MB, 1440x1126, 1611180868TTF3ccRiH5zsrX4I….jpg)

File: 1617697332420-1.jpg (212.19 KB, 720x479, 1611261428eQTtDl5h7LBd2UZl….jpg)

File: 1617697332420-2.jpg (528.85 KB, 1042x625, 1611287251LmnHRenxkF41FkYC….jpg)

File: 1617697332420-3.jpg (1.36 MB, 1878x1202, 16117689971jAutsZ4xu2SMgi2….jpg)

File: 1617697332420-4.jpg (153.33 KB, 720x960, 1611175023jZU2pwMCNPNA8WDS….jpg)

>>

 No.25992

File: 1617697413805-0.jpg (315.12 KB, 1024x574, 1611768975olWhaR8KNVVqnKHm….jpg)

File: 1617697413805-1.jpg (248.9 KB, 960x720, 1611768953FnyvPcnjCNBlMPpl….jpg)

File: 1617697413805-2.jpg (221.41 KB, 601x415, 1611866201AupKCeeQuhMIAk8O….jpg)

File: 1617697413805-3.jpg (136.78 KB, 502x838, 16118663097CgxpsbVAOLm0ugI….jpg)

File: 1617697413805-4.jpg (346.6 KB, 720x792, 1611952623xIEhQlNZDjmyGdvR….jpg)

>>

 No.25993

File: 1617697492772-0.jpg (360.62 KB, 600x771, 16137492371USui43cABgxhj6l….jpg)

File: 1617697492772-1.jpg (245.6 KB, 436x584, 1613766912N25aY2mu6cmx1sZF….jpg)

File: 1617697492772-2.jpg (363.93 KB, 1000x1000, 1613767961mHkFgQ1SJPkVcBH6….jpg)

File: 1617697492772-3.jpg (682.91 KB, 912x848, 1613988839OiQjdhVNsc9gd0Dy….jpg)

File: 1617697492772-4.jpg (265.26 KB, 500x692, 1613984796r6tx0e3rYUvLPAve….jpg)

>>

 No.25994

>>25992
the last one kek
>>

 No.25996

File: 1617697611616-0.jpg (328.24 KB, 600x706, 1613997409jeIONyo3zmOj6Y7V….jpg)

File: 1617697611616-1.jpg (260.07 KB, 640x700, 1614026222NTZ75y50dyrgo5ob….jpg)

File: 1617697611616-2.jpg (213.21 KB, 610x610, 1614091595EagymqIrusEKd1Xp….jpg)

File: 1617697611616-3.jpg (27.77 KB, 397x494, Zwarkoczykamiczybezwarkocz….jpg)

File: 1617697611616-4.jpg (199.7 KB, 513x514, 1614608638eDRhmswUoauG9qtT….jpg)

>>

 No.25998

>>25996
wtf is that baron trump?
>>

 No.25999

File: 1617697696779-0.jpg (136 KB, 400x460, 1614803797mND3lJi7GWygNMK1….jpg)

File: 1617697696779-1.jpg (128.48 KB, 480x360, 1614803792a4k19Kx4jKifaBdi….jpg)

File: 1617697696779-2.jpg (306.89 KB, 733x550, 161480384406Yxc8r6I6qhX0DF….jpg)

File: 1617697696779-3.jpg (172.66 KB, 500x669, 16148041219DU77u5yhzownBPM….jpg)

File: 1617697696779-4.jpg (308.77 KB, 640x640, 1614804177NsFScewYzteOmNGu….jpg)

>>

 No.26001

File: 1617698137807-0.jpg (27.73 KB, 680x445, 9f1.aspx.jpg)

File: 1617698137807-1.jpg (26.54 KB, 480x367, 377.aspx.jpg)

File: 1617698137807-2.jpg (44.5 KB, 680x383, 9cb.aspx.jpg)

File: 1617698137807-3.gif (7.37 MB, 640x480, 3b8.gif)

File: 1617698137807-4.jpg (32.37 KB, 412x550, 65d.aspx.jpg)

>>

 No.26002

File: 1617698218859-0.jpg (41.49 KB, 622x550, 574.aspx.jpg)

File: 1617698218859-1.jpg (34.89 KB, 366x550, 360.aspx.jpg)

File: 1617698218859-2.gif (2.03 MB, 308x222, 83a.gif)

File: 1617698218859-3.png (516.46 KB, 680x453, 146.png)

File: 1617698218859-4.jpg (45.31 KB, 579x481, 293.aspx.jpg)

>>

 No.26003

File: 1617698310286-0.jpg (13.62 KB, 552x310, 00a.aspx.jpg)

File: 1617698310286-1.jpg (43.54 KB, 550x550, 32c.aspx.jpg)

File: 1617698310286-2.jpg (18.09 KB, 400x300, b59.aspx.jpg)

File: 1617698310286-3.jpg (15.31 KB, 266x550, 1ca.aspx.jpg)

File: 1617698310286-4.gif (1.13 MB, 300x224, e95.aspx.gif)

>>

 No.26513

File: 1617871136744-0.jpg (62.4 KB, 987x500, Ależtenpapieżsięruchaznacz….jpg)

File: 1617871136744-1.jpg (62.99 KB, 594x420, nooffensedlagejów.jpg)

File: 1617871136744-2.png (1.15 MB, 1200x800, ŚwiętaParówkaJanaPawła2.png)

File: 1617871136744-3.png (1.5 MB, 1496x1796, Rzyciepapieżaobracasięwokó….png)

File: 1617871136744-4.jpg (243.6 KB, 1080x609, Jeszczejak.jpg)

>>

 No.26514

File: 1617871214511-0.jpg (88.68 KB, 979x509, Pociąg.jpg)

File: 1617871214511-1.jpg (65.79 KB, 852x1024, JanShrekIIstraszyłmałedzie….jpg)

File: 1617871214511-2.png (36.13 KB, 480x296, JanPedałII.png)

File: 1617871214511-3.jpg (66.53 KB, 500x573, JanTruposzDrugi.jpg)

File: 1617871214511-4.png (98.63 KB, 300x252, memnanowozmartwychwstałypa….png)

>>

 No.26515

File: 1617871278865-0.jpg (16.88 KB, 320x455, Aninterestingtitle.jpg)

File: 1617871278865-1.jpg (74.06 KB, 800x500, DenkenSiedaranJanPawel2ist….jpg)

File: 1617871278865-2.jpg (66.24 KB, 1280x800, Śrubokrętoczywiściemiędzyn….jpg)

File: 1617871278865-3.jpg (115.25 KB, 1200x1200, Cenzotonieprzypadkowodziś.jpg)

File: 1617871278865-4.jpg (12.21 KB, 400x307, Game.jpg)

>>

 No.26516

File: 1617871343621-0.jpg (25.95 KB, 514x396, Etanol.jpg)

File: 1617871343621-1.jpg (38.8 KB, 512x340, Papanda.jpg)

File: 1617871343622-2.png (317.53 KB, 610x912, Jeszczejakmuodpowiadam.png)

File: 1617871343622-3.jpg (245.49 KB, 904x820, TyJaniechaośnikuwrogiImper….jpg)

File: 1617871343622-4.jpg (19.02 KB, 480x550, Janpawłozaur.jpg)

>>

 No.26517

File: 1617871412787-0.jpg (64.17 KB, 960x500, Zasilaczzrzułtejlistyzamyk….jpg)

File: 1617871412787-1.jpg (178.98 KB, 2000x1333, Zakażdymrazemjaknapiszeszż….jpg)

File: 1617871412787-2.jpg (80.9 KB, 879x496, Jp2wKorei.jpg)

File: 1617871412787-3.png (383.43 KB, 640x473, Okrutnik.png)

File: 1617871412787-4.jpg (71.71 KB, 1024x1024, Zszywacz.jpg)

>>

 No.26518

File: 1617871501659-0.jpg (180.09 KB, 2097x1398, Dostajeszzaproszenienazjaz….jpg)

File: 1617871501659-1.png (205.73 KB, 554x554, Dentysta.png)

File: 1617871501659-2.jpg (10.54 KB, 282x176, JanPaweł2Pedałaletokawusia….jpg)

File: 1617871501659-3.jpg (17.2 KB, 280x394, SoczystyCheemsburgerifrytk….jpg)

File: 1617871501659-4.jpg (41.56 KB, 600x743, JohannesPaul2nachderAusrot….jpg)

>>

 No.26521

File: 1617874518749-0.png (45.86 KB, 480x314, Kalkulator.png)

File: 1617874518749-1.png (59.77 KB, 2000x1000, ZwiązekSocjalistycznychRep….png)

File: 1617874518749-2.jpg (25.2 KB, 400x500, 6af0665d-c499-4325-aeff-d9….jpg)

File: 1617874518749-3.jpg (90.1 KB, 895x731, Jp2wWietnamie.jpg)

File: 1617874518749-4.jpg (26.27 KB, 426x282, Papieżdomokrążca.jpg)

>>

 No.26522

File: 1617874588796-0.jpg (205.36 KB, 1242x830, JohannesPaul2zRichardemBae….jpg)

File: 1617874588796-1.png (160.11 KB, 874x913, Chujowyszesnastokąt.png)

File: 1617874588796-2.jpg (59.2 KB, 803x535, Jp2zbrodniarzwojenny.jpg)

File: 1617874588796-3.jpg (137.75 KB, 1242x1788, Zbrodniarzwojenny.jpg)

File: 1617874588796-4.jpg (23.1 KB, 458x458, Pistolet.jpg)

>>

 No.26523

File: 1617874685278-0.jpg (213.93 KB, 1242x879, JohannesPaul2bierzeudziałw….jpg)

File: 1617874685278-1.jpg (69.41 KB, 670x593, Szafran.jpg)

File: 1617874685278-2.png (1.8 MB, 1496x1796, Jajcarz.png)

File: 1617874685278-3.jpg (152.07 KB, 500x593, Mamutalentowanąbabcię.jpg)

File: 1617874685278-4.jpg (111.7 KB, 1242x694, JohannesPaul2wczasiepowsta….jpg)

>>

 No.26527

File: 1617874838257-0.jpg (1.34 MB, 1976x3456, Perun.jpg)

File: 1617874838257-1.jpg (134.39 KB, 1242x870, JohannesPaul2z36DywizjaGre….jpg)

File: 1617874838257-2.jpg (157.27 KB, 946x1337, Riddikulus.jpg)

File: 1617874838257-3.jpg (77.94 KB, 1024x779, Rzepaparzułta.jpg)

File: 1617874838257-4.jpg (24.44 KB, 598x383, myoittllp6i61.jpg)

>>

 No.26539

>>26527
He's more yellow than Mao lol
>>

 No.27091

>>

 No.28636

los papežos
>>

 No.29629

File: 1618681428855.jpg (60.76 KB, 1200x627, comment_itTeqaToI2TIgsQuXm….jpg)

>>

 No.30414

kremowka XDDDD
>>

 No.31156

OH MEIN PAPA
>>

 No.31503

File: 1619094715795.mp4 (6.73 MB, 480x360, System error 2137.mp4)

>>

 No.31895

File: 1619185239877.jpg (157.63 KB, 617x1080, Vei2XYD3oYQ.jpg)

had this rare pope in post today. truly a blessing
>>

 No.33180

WE NEED MORE PAPIEZ MEMES
>>

 No.34950

>>31895
wolyn 1943
>>

 No.35792

>>31503
nasz rodak
>>

 No.36109

cenzo XD
>>

 No.36800

i need kremowka recipe
>>

 No.36804

File: 1619989747994-0.mp4 (5.42 MB, 480x360, Duch Jana Pawła Drugiego m….mp4)

File: 1619989747994-1.mp4 (7.3 MB, 1280x720, Jan DJ 2 - Małe dziecięce ….mp4)

File: 1619989747994-2.mp4 (8.18 MB, 480x360, Młode lata Karola Wojtyły ….mp4)

File: 1619989747994-3.mp4 (12.02 MB, 480x360, Jurek Owsiak i wskrzeszeni….mp4)

Posting gems
>>

 No.38671

xDDD funny polish priest
>>

 No.39045

/pope/ here, a roman catholic to be exact, I believe that the Jedwabne pogrom happened and was based but the death count is mostly cold war propaganda, ask me anything and I will answer honestly and directly. But only questions about kremowka please.
>>

 No.39734

o ja pierdole
>>

 No.41148

just bump
>>

 No.41197

File: 1620505254227.webm (911.8 KB, 240x240, popium.webm)

>>

 No.43255

PAPIEZ PEDAL DZIECI JEBAL
>>

 No.43492

File: 1620889662032.png (10.8 KB, 442x524, TEHlw17.png)

I ain't gonna check the thread to see if this one isn't there already
>>

 No.44180

>>43492
papiez
>>

 No.47827

File: 1621330577789.jpg (12.21 KB, 400x307, trg4g4vv2.jpg)

Nigdy nie będziesz prawdziwym Izraelitą. Nie masz domu, nie masz przodków, nie masz korzeni. Jesteś Europejczykiem przekręconym przez ideologię i indoktrynację w prymitywną kpinę z przeszłości.

Całe „wsparcie”, jakie otrzymujesz, jest dwulicowe i połowiczne. Za tymi stanami ludzie tam żyjący naśmiewają się z ciebie. Twoi sojusznicy są zniesmaczeni i zawstydzeni, twój „dom” został skradziony rodzinie, która mieszkała tam przez dziesiątki pokoleń.

Prawdziwi Semici są przez ciebie całkowicie odrzuceni. Tysiące lat historii pozwoliło im wykrywać oszustwa z niesamowitą skutecznością. Nawet Izraelczycy, którzy „przechodzą”, wydają się im Europejczykami. Twój słaby zarost i jasna skóra są martwym dowodem. A nawet jeśli uda ci się nakłonić Amerykanów do kontynuowania, odwrócą się i dźgną cię w plecy, gdy tylko wpadniesz w ostateczny napad złości.

Nigdy nie będziesz szczęśliwy. Każdego dnia mówisz ożywionym martwym językiem i wmawiasz sobie, że wszystko będzie dobrze, ale w głębi duszy czujesz, jak polski skrada się jak chwast, gotowy zmiażdżyć Cię wraz z tysiącem rakiet.

W końcu będzie to zbyt trudne do zniesienia - porzucisz swój „dom”, kupisz bilet lotniczy, wsiądziesz na pokład samolotu i wrócisz do Krakowa, aby jeszcze raz zjeść pierogi. Twoja rodzina odejdzie z tobą, ze złamanym sercem, ale z ulgą, że nie muszą już dłużej żyć z nieznośnym strachem i niepewnością. Pochowają cię z nagrobkiem oznaczonym Twoim imieniem i nazwiskiem, a każdy przechodzień do końca wieczności będzie wiedział, że jest tam pochowany Polak. Twoje ciało rozpadnie się i obróci w proch, a wszystko, co pozostanie z twojego dziedzictwa, to niewątpliwie polski szkielet.
>>

 No.47829

File: 1621330821907-0.png (139.59 KB, 466x457, boski karol.png)

File: 1621330821907-1.png (824.86 KB, 835x622, jeżeli to pami ętasz.png)

File: 1621330821907-2.jpg (89.8 KB, 435x298, nowa bluza chuju.jpg)

File: 1621330821907-3.png (113.31 KB, 423x423, Laptop.png)

File: 1621330821907-4.jpg (276.42 KB, 2195x2187, Radiator.jpg)

>>

 No.47830

File: 1621330872305-0.png (315.22 KB, 815x768, Jedynasłusznaprzeglądarkad….png)

File: 1621330872305-1.jpg (34.11 KB, 490x640, 1522613028945130744.jpg)

File: 1621330872305-2.png (106.64 KB, 310x384, paprypapież.png)

File: 1621330872305-3.gif (126.71 KB, 281x293, brawo papaj.gif)

File: 1621330872305-4.png (1.06 MB, 640x1438, daj nie dam.png)

>>47829
papiez
>>

 No.47831

File: 1621330926784-0.jpg (1.06 MB, 3565x2674, Plakatzpłodem.jpg)

File: 1621330926784-1.jpg (49.77 KB, 1000x1000, Termometrdoodbytniczy.jpg)

File: 1621330926784-2.jpg (45.42 KB, 503x730, Pedofilełączciesię.jpg)

File: 1621330926784-3.jpg (22.57 KB, 480x390, Cekawystatek.jpg)

File: 1621330926784-4.jpg (42.69 KB, 480x356, Zbrodniczyponton.jpg)

>>

 No.47832

File: 1621330963518-0.png (584.58 KB, 700x926, cześćpapieżoweświrki2137.png)

File: 1621330963518-1.jpg (10.42 KB, 273x184, ZestrzelTupolewa.jpg)

File: 1621330963518-2.jpg (47.82 KB, 1354x839, Smoleńskichuj.jpg)

File: 1621330963518-3.jpg (63.43 KB, 800x600, Ginekolog.jpg)

File: 1621330963518-4.jpg (34.04 KB, 720x771, PrzesadaNiesondze.jpg)

>>47831
pawel
>>

 No.47833

File: 1621331008956-0.jpg (21.35 KB, 400x400, Burak.jpg)

File: 1621331008956-1.jpg (81.05 KB, 769x1013, JanFulgrimwformiepotworasl….jpg)

File: 1621331008956-2.png (990.54 KB, 819x800, Akuratterazpewienportalplo….png)

File: 1621331008956-3.png (212.63 KB, 799x604, Debian.png)

File: 1621331008956-4.png (448.73 KB, 512x404, Sadzeniebrzozy.png)

>>

 No.49308

Legendary thread
>>

 No.50163

bump
>>

 No.51385

svatý otec
>>

 No.52767

File: 1621857452682-0.jpg (111.9 KB, 720x960, Jakkarolzostalpopierzem.jpg)

File: 1621857452682-1.png (1.21 MB, 1400x934, Murarz.png)

File: 1621857452682-2.png (149.13 KB, 512x340, Papiórz.png)

File: 1621857452682-3.png (713.49 KB, 1400x534, Dziśświatświatstoiwzaskocz….png)

File: 1621857452682-4.png (207.57 KB, 512x430, Neodym 000.png)

>>

 No.52770

File: 1621857592586-0.jpg (796.85 KB, 4000x3000, Płytaktórąznalazłemwdomuzp….jpg)

File: 1621857592586-1.png (246.26 KB, 500x500, Kwiatek.png)

File: 1621857592586-2.jpg (161.7 KB, 1280x1024, AcosięodjaniepawliłowCzarn….jpg)

File: 1621857592586-3.png (606.72 KB, 822x612, 4bd00255 7e8e 4aca 935b 71….png)

File: 1621857592586-4.png (1.09 MB, 640x1920, Usuńsystem32 000.png)

>>52767
Czy jesteście już gotowi na INBĘ?
>>

 No.52771

This thread connected with this thread.
https://leftypol.org/b/res/52580.html
>>

 No.52772

File: 1621857668827-0.jpg (140.15 KB, 1072x1519, Jp2wNankinie.jpg)

File: 1621857668827-1.jpg (65.57 KB, 1122x1022, OkrutnikzalotnikOczywiście….jpg)

File: 1621857668827-2.jpg (38.74 KB, 458x480, Hultajpapajkasęwykładaj.jpg)

File: 1621857668827-3.jpg (80.47 KB, 1000x1000, JanPawełIImierzyłciśnienie….jpg)

File: 1621857668827-4.png (1007.6 KB, 1200x1200, Scyzoryk.png)

>>52770
Kto ma ręce, niech podnosi w górę je;
>>

 No.52774

File: 1621857739008-0.jpg (95.37 KB, 976x982, JanieKrzykaczucosięzałatwi….jpg)

File: 1621857739008-1.png (610.69 KB, 900x900, JanNajmanII.png)

File: 1621857739008-2.jpg (110.26 KB, 1000x1000, WersjabonusowazdogrywkąMCD….jpg)

File: 1621857739008-3.png (336.16 KB, 614x420, ŠkodaPapajaq.png)

File: 1621857739008-4.jpg (35.06 KB, 392x283, Towielemówionaszymspołecze….jpg)

>>52772
Rolewski…
Twój przyjaciel poprowadzi Cię
>>

 No.52781

>>52771
but why
>>

 No.53753

heh kremowka
>>

 No.54598

SS "Das Kremowka"
>>

 No.54603

First person to get a 2137 GET in this thread will be blessed for life by the spirit of Jan Paweł II
>>

 No.54640

t. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
>>

 No.54663

>>54640
I am not even Polish. I just think this meme is funny.
t. OP
>>

 No.54911

>>54640
Do you not know this meme?
>>

 No.55900

the best thread
>>

 No.56538

File: 1622199547263.jpg (60.9 KB, 800x808, cenzo1.jpg)

>>

 No.56790

>>54663
Ah I wonder where is the original popeposter
>>

 No.58102

legend
>>

 No.59334

File: 1622499021193.webm (2.78 MB, 1280x720, 1621885384636.webm)

>>

 No.59335

>>59334
Based
>>

 No.60886

>>

 No.60922

File: 1622633142221.png (7.52 KB, 26x32, cenzopapa.png)

papiez flag
bully the mods until they add it as an option
>>

 No.60946

File: 1622636815834.gif (3.21 MB, 480x368, papa.gif)

Father Paweł, I'm ICC.
>>

 No.62959

>>62137
test
>>

 No.62960

>>62959
hopefully next time
>>

 No.67440

File: 1623137728920-0.jpg (18.67 KB, 540x261, 45190e444b86213a64ded4b890….jpg)

File: 1623137728920-1.png (530.96 KB, 700x552, 29419c4ad672a087d50f74f3d6….png)

File: 1623137728920-2.jpg (45.92 KB, 610x593, 025978cec919a8a540dba02b9c….jpg)

File: 1623137728920-3.jpg (92.23 KB, 1296x960, 20048d0a8bfd9e7e122a57df92….jpg)

File: 1623137728920-4.jpg (24.17 KB, 632x368, 18853d8c26b3e8e0383769edfb….jpg)

jan
>>

 No.67441

File: 1623137761198-0.png (15 KB, 492x402, 9351d2856f3cac05ff0550d7f8….png)

File: 1623137761198-1.jpg (66.3 KB, 512x384, 9290e2b602b48a6280725e6f81….jpg)

File: 1623137761198-2.jpg (117.67 KB, 530x299, 09253f2eedb2dfb1da517a2115….jpg)

File: 1623137761198-3.jpg (65.65 KB, 960x640, 9250c5fb79b832d679cfe20c5d….jpg)

File: 1623137761198-4.gif (125.76 KB, 200x230, 14367eb682f00e647e8db6c7f6….gif)

>>67440
pawel
>>

 No.67442

File: 1623137805915-0.jpg (66.99 KB, 800x600, 8719f41522d9ea35cab4bb3dbf….jpg)

File: 1623137805915-1.jpg (49.35 KB, 826x500, 8715fe44dd3a37de660f4bd04f….jpg)

File: 1623137805915-2.jpg (197.45 KB, 778x685, 8608c1e8a124568df36edec7bc….jpg)

File: 1623137805915-3.jpg (62.72 KB, 650x527, 8527edda5a36e72e48eebb4760….jpg)

File: 1623137805915-4.jpg (307.77 KB, 500x700, 8404cb9211d450134077d7dc5c….jpg)

>>67441
papiezz
>>

 No.67443

File: 1623137864088-0.jpg (29.76 KB, 500x414, 5090fa30a1c2a6ecc3e94d6bf0….jpg)

File: 1623137864089-1.jpg (37.99 KB, 888x499, 4726d362a95118ee188da85b81….jpg)

File: 1623137864089-2.jpg (53.19 KB, 800x497, 4706c6dc763c77d3eff6c4305e….jpg)

File: 1623137864089-3.jpg (43.07 KB, 1166x600, 3593c05ee5260c8be25d166dda….jpg)

File: 1623137864089-4.gif (3.31 MB, 200x176, 03036b2b0d23f60097ee78b634….gif)

>>67442
drugi
>>

 No.67490

>>67442
>>67443
nice, IPs - integrated popes
>>

 No.70939

Habemus papam
>>

 No.73773

>>70939
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum
>>

 No.73807

I would contriboot but my ethernet cable broke and I don't have access to popes on my non-work computer.
GOD, YOU FUCKING DICK
>>

 No.76124

File: 1623647975436-0.jpg (37.5 KB, 739x500, 768f434a3669fba43ab4c5f107….jpg)

File: 1623647975436-1.jpg (65.15 KB, 640x481, 614a8fa99ecdf4f32b61cb574b….jpg)

File: 1623647975436-2.jpg (40.07 KB, 720x420, 526a567b29ba93fdfc77ea5783….jpg)

File: 1623647975436-3.jpg (21.54 KB, 480x367, 486ff27fbea19e522638e740e8….jpg)

File: 1623647975436-4.jpg (17.48 KB, 720x680, 485fdb815fb5ead3068e0878a2….jpg)

>>

 No.76127

File: 1623648111600-0.jpg (16.53 KB, 480x484, 95d0cf888a37bec519c47b70b4….jpg)

File: 1623648111600-1.png (452.01 KB, 607x706, 95c96f9e8b79ccdb7026b4d899….png)

File: 1623648111600-2.jpg (67.07 KB, 733x688, 72fe33c551ea18b1b7727c5cae….jpg)

File: 1623648111600-3.jpg (35.46 KB, 600x383, 72d866cc9f28786ca2ed7c2b8c….jpg)

File: 1623648111600-4.jpg (21.58 KB, 380x327, 71f0fd54930035565f45a5eb03….jpg)

>>

 No.76128

File: 1623648186992-0.jpg (42.05 KB, 293x291, 905a565f438e2944fcd104b2fb….jpg)

File: 1623648186992-1.png (200.53 KB, 431x760, 903d0add4b88661d7df9420430….png)

File: 1623648186992-2.gif (36.32 KB, 300x140, 868d60d0c02084c288a5515ea7….gif)

File: 1623648186992-3.jpg (22.79 KB, 618x348, 836d125ccf3370e9e48c72e997….jpg)

File: 1623648186992-4.jpg (190.22 KB, 853x1285, 808c3fcf38eba7df15a5a263c5….jpg)

>>

 No.76131

File: 1623648302895-0.jpg (197.45 KB, 778x685, 8608c1e8a124568df36edec7bc….jpg)

File: 1623648302895-1.png (688.07 KB, 800x1045, 3960da20c626e18fdd73df4340….png)

File: 1623648302895-2.gif (1.5 MB, 342x344, 3931fa93bf951da3cb0be002db….gif)

File: 1623648302895-3.jpg (10.88 KB, 247x366, 2650b3f9779cb6c4847e578566….jpg)

File: 1623648302895-4.jpg (19.69 KB, 720x720, 1893f5240406f0d0ffbb0b9fbc….jpg)

>>76129
kremowka
>>

 No.76133

File: 1623648463187-0.png (203.29 KB, 402x500, 9dc9eda5f09c4bf2b5049d2f01….png)

File: 1623648463187-1.jpg (90.55 KB, 509x590, 981a937f40822b68ac249b365e….jpg)

File: 1623648463187-2.jpg (59.61 KB, 500x704, 982de5ec87083a6a1e02593da5….jpg)

File: 1623648463187-3.png (337.81 KB, 849x615, 988e771094578251d6a62f7808….png)

File: 1623648463187-4.gif (2.98 MB, 445x250, 1216b911b52932d4374da0c71a….gif)

>>76131
janie
>>

 No.77046

File: 1623737720286-0.jpg (284.46 KB, 1377x960, 1451571619762459345.jpg)

File: 1623737720286-1.jpg (132.27 KB, 400x464, 1439248497388663007.jpg)

File: 1623737720286-2.png (30.58 KB, 200x200, 1415655961562562368.png)

File: 1623737720286-3.gif (1.89 MB, 400x400, 1407862152969480451.gif)

File: 1623737720286-4.jpg (92.64 KB, 620x808, 1401166918170947913.jpg)

>>

 No.78979

File: 1623990881254-0.jpg (8.01 KB, 200x199, ba66a69f20bbba53bf1d5e65ae….jpg)

File: 1623990881254-1.jpg (35.23 KB, 787x887, ba4847f07471e550aa2b2c23e4….jpg)

File: 1623990881254-2.png (86.74 KB, 310x384, b329050d01c2a854fc0e9358ae….png)

File: 1623990881254-3.gif (155.84 KB, 400x575, b769040a44a7786fa17c37d0cb….gif)

File: 1623990881254-4.jpg (119.22 KB, 800x571, ad4df99236e047413364287f55….jpg)

>>

 No.79823

bumpa
>>

 No.80091

I was about to download all the popes manually but realized I could automate it with wget:

wget -r -l 1 https://leftypol.org/b/res/8481.html
>>

 No.83988

>>80584
>chomikchuj
How do I download the entire folder without running malware?
>>

 No.88061

This thread will never die
>>

 No.88706

File: 1624963742537-0.png (796.68 KB, 701x960, jan paweł długi.png)

File: 1624963742537-1.png (173.27 KB, 377x420, papajak nóóż.png)

>>

 No.88735

File: 1624969028241-0.jpg (229.39 KB, 409x780, 1389390833101831214.jpg)

File: 1624969028242-1.gif (4.12 MB, 450x266, 1391354803256410619.gif)

File: 1624969028242-2.jpg (113.5 KB, 577x435, 1393098389779424217.jpg)

File: 1624969028242-3.gif (969.14 KB, 474x346, 1393562619538846121.gif)

FIGHT AGAINST FAITH GOVERNMENT
>>

 No.88809

>>88061
Let's hope it never does.
>>

 No.89644

wolololo
>>

 No.90621

File: 1625171135609.jpg (35.69 KB, 350x498, 1217104403_06.jpg)

you've already heard about the polish pope, now prepare yourselves for slovakian priest - the fascist president
>>

 No.90753

>>90621
Did he rape children?
If not, he can GTFO.
If yes, he can JP2GMD.
>>

 No.90999

this is now the oldest thread on /b/ :DD
>>

 No.92271

>>

 No.94586

don't die on me thread
>>

 No.96379

>>60922
Got u fam
>>

 No.96387

File: 1625662443001.gif (2.14 MB, 480x360, dbb61baec8932e786add24ce14….gif)

>>

 No.96389

File: 1625662905384.gif (142.8 KB, 600x500, 1621710176985.gif)

>>96379
Finally
>>

 No.97520

File: 1625747647377-0.jpg (25.1 KB, 291x239, 13752727305.jpg)

File: 1625747647377-1.jpg (24.11 KB, 260x368, 13432386015.jpg)

File: 1625747647377-2.gif (1.23 MB, 320x240, 20120613-202320.gif)

I will post him
And this thread will not fall
>>

 No.97633

File: 1625760077193.jpg (41.23 KB, 480x480, 371.jpg)

na to si musim rauchnout
>>

 No.100242

File: 1625936884981-0.jpg (307.77 KB, 500x700, 8404cb9211d450134077d7dc5c….jpg)

File: 1625936884981-1.jpg (49.48 KB, 714x1151, 8238f6689275be5d4a1fa8acb3….jpg)

File: 1625936884981-2.jpg (45.17 KB, 900x900, 7709a421c8ed311c20b1056fba….jpg)

File: 1625936884981-3.jpg (396.97 KB, 1600x1027, 7576de45c5efcce65854c836f7….jpg)

File: 1625936884981-4.jpg (43.54 KB, 530x791, 06913f6eee9c07f60e90688d21….jpg)

>>

 No.100264

File: 1625938701011-0.png (283.91 KB, 303x441, 134961426314.png)

File: 1625938701011-1.png (446.36 KB, 508x628, 1399422275992287359.png)

File: 1625938701011-2.jpg (132.27 KB, 400x464, 1439248497388663007.jpg)

>>

 No.100571

>>97520
I thought this thread had died, thank you so much anon
>>

 No.100604

File: 1625951866613-0.jpg (48.23 KB, 400x400, 1985419541916591-1.jpg)

File: 1625951866613-1.gif (238.24 KB, 640x640, 16519461946110571-1.gif)

File: 1625951866613-2.jpg (473.12 KB, 757x846, 12461941651951198751-4.jpg)

File: 1625951866613-3.jpg (22.37 KB, 480x356, 1246981219065101-1.jpg)

File: 1625951866613-4.png (297.46 KB, 600x337, 16213309635125419518-0.png)

>>

 No.101481

File: 1626032642319.gif (924.67 KB, 270x151, 13669833675.gif)

>>100571
You can destroy polish nation - it's just a better russian nation - but pope will not die.
As long as there exists even a single raped child in the world, christianity and its leader - pope - will live in it.
>>

 No.102631

File: 1626160978895-0.jpg (990.79 KB, 1062x875, gmoXWeV r catholicsm narys….jpg)

File: 1626160978895-1.png (212 KB, 500x500, 6awN5Ve リサフランク 2137 現代のコンピ….png)

File: 1626160978895-2.png (392.51 KB, 840x477, UGDSs 001 jnv9exW.png)

File: 1626160978895-3.jpg (17.95 KB, 448x336, lg6ZBOF Gołe Grube Papieże….jpg)

File: 1626160978895-4.jpg (73.83 KB, 960x660, KOJaEwN 27:1=21:37.jpg)

>>

 No.102632

File: 1626161041129-0.png (585.64 KB, 538x677, 8hn12x Dwa złote okoliczno….png)

File: 1626161041129-1.jpg (61.93 KB, 800x800, zTZt6Pc tak ogólnie to jeb….jpg)

File: 1626161041129-2.jpg (69 KB, 1158x935, 7oE5i 001 n05vlPm.jpg)

File: 1626161041129-3.jpg (25.26 KB, 800x593, 8xGH1st Чарльз человек кот….jpg)

File: 1626161041129-4.jpg (220.96 KB, 1000x1250, www.freakingnews.com pictu….jpg)

>>

 No.105002

File: 1626372552205-0.jpg (166.11 KB, 1396x1982, adgv7h Jan Paweł II człowi….jpg)

File: 1626372552205-1.png (501.98 KB, 575x541, 4S18BiS usuń to.png)

File: 1626372552205-2.png (45.54 KB, 302x252, af9isn Papiesz robi narkot….png)

File: 1626372552205-3.jpg (15.9 KB, 339x411, a5g60f Pierwsza wizyta pap….jpg)

File: 1626372552205-4.png (145.79 KB, 400x400, a7meil PADORU PADORU.png)

>>

 No.105004

File: 1626372616153-0.png (168.16 KB, 400x264, C9akIAT (John Schemer Seco….png)

File: 1626372616153-1.png (172.6 KB, 600x392, 2kJ4Zdh Dzisiaj ważny dzie….png)

File: 1626372616153-2.jpg (109.81 KB, 709x924, axc4ho Dusze zmarłych ofia….jpg)

File: 1626372616153-3.jpg (35.05 KB, 595x595, pqyYHil Przesada : .jpg)

File: 1626372616153-4.jpg (39.99 KB, 667x500, 442760700918628353 5778574….jpg)

>>

 No.105027

>>105004
Is the first best God itself?
>>

 No.105426

File: 1626420938717-0.jpg (64.4 KB, 377x456, 13434659666.jpg)

File: 1626420938717-1.png (74.39 KB, 417x500, 20120617-021426.png)

File: 1626420938717-2.gif (61.52 KB, 329x302, 134199338366.gif)

File: 1626420938717-3.gif (507.8 KB, 200x200, 134199639617.gif)

File: 1626420938717-4.gif (254.33 KB, 274x200, 134199887665.gif)

>>105004
I'm rotting from the "w sieci" retard cope
>>

 No.108221

File: 1626715150036-0.jpg (24.78 KB, 630x367, bp9x04 Spadłem za to z Fac….jpg)

File: 1626715150036-1.jpg (778.88 KB, 1400x2074, qRKwUc8 Escape Room JPII e….jpg)

File: 1626715150036-2.png (372.06 KB, 444x704, 442760700918628353 5803706….png)

File: 1626715150036-3.jpg (60.05 KB, 540x960, 442760700918628353 5801192….jpg)

File: 1626715150036-4.jpg (34.86 KB, 591x591, by8crs 2137.jpg)

>>

 No.110507

File: 1626936080132-0.jpg (1.34 MB, 2048x1536, 135421610345.jpg)

File: 1626936080132-1.png (84.53 KB, 270x379, 136751680668.png)

File: 1626936080132-2.png (995.87 KB, 1920x1080, 1365605909295.png)

File: 1626936080132-3.png (205.63 KB, 500x500, 20120222-130057.png)

File: 1626936080132-4.jpg (124.86 KB, 700x438, 20120105-090940.jpg)

Being born a slav is a tragedy
But at least I have pope memes
>>

 No.110736

File: 1626974074823.jpg (146.14 KB, 736x666, comment_A4QrMkYtTwUlYOR94f….jpg)

i don't want this thread to die
>>

 No.111912

File: 1627056338676-0.png (1.97 MB, 1134x1590, fo3lty junasz pulasz 2.png)

File: 1627056338676-1.png (1.55 MB, 1920x1080, flgnll JP2 ZARAŻAŁ WSZYSTK….png)

File: 1627056338676-2.jpg (248.23 KB, 784x1176, ffdwzv Największy zbrodnia….jpg)

File: 1627056338676-3.jpg (137.33 KB, 600x889, enn4vl Johannes Paulen Zwa….jpg)

File: 1627056338676-4.jpg (24.96 KB, 562x719, en7opw Jp2GMK.jpg)

>>

 No.111915

File: 1627056443793-0.png (114.85 KB, 800x600, dpa1ln Żaden z nich nie po….png)

File: 1627056443793-1.png (330.33 KB, 600x471, dbxhq4 Title.png)

File: 1627056443793-2.jpg (14.26 KB, 298x350, dajkly Objawienie.jpg)

File: 1627056443793-3.jpg (31.88 KB, 610x608, y7vgE3y no ja sie pytam cz….jpg)

File: 1627056443793-4.jpg (68.54 KB, 1079x1316, eo5k6k Minecraft jest praw….jpg)

>>

 No.111920

File: 1627056662504-0.jpg (42.88 KB, 600x480, 3onXavY tytuł.jpg)

File: 1627056662504-1.png (84.63 KB, 320x218, gf32rv Dzieci. Teraz..png)

File: 1627056662504-2.png (534.4 KB, 980x742, h09qh0 Karol Wojtyła wielk….png)

File: 1627056662504-3.jpg (50.64 KB, 1080x607, HIFOqxy no jak tam polskie….jpg)

File: 1627056662504-4.png (7.24 KB, 244x207, hgpe4o Haha gremuwgi : DD.png)

>>

 No.112124

File: 1627067364126.png (10.02 KB, 256x240, 20111231-034530.png)

>>

 No.112512

File: 1627105844384-0.jpg (40.49 KB, 598x498, 134511580944.jpg)

File: 1627105844384-1.png (235.67 KB, 466x331, 134652727099.png)

File: 1627105844384-2.gif (438.02 KB, 320x360, 135015921017.gif)

File: 1627105844384-3.jpg (76.91 KB, 418x455, 135454375547.jpg)

File: 1627105844384-4.jpg (75.78 KB, 633x447, 137110475798.jpg)

>>

 No.115331

File: 1627320955416-0.jpg (19.41 KB, 1080x608, i0u683 Dlatego dzieci odda….jpg)

File: 1627320955416-1.jpg (35.95 KB, 720x513, hxtkwe Berek.jpg)

File: 1627320955416-2.jpg (34.51 KB, 400x373, husrwf Cipa cyce wadowice.jpg)

File: 1627320955416-3.png (20.3 KB, 533x404, i0l9sj Jan Paweł terroryst….png)

File: 1627320955416-4.jpg (41.34 KB, 666x500, oBsazi4 zajebane z fb.jpg)

>>

 No.115348

File: 1627321869767.jpg (227.4 KB, 896x1200, 1289648912649812649812.jpg)

Don't bump this thread so often so it can survive for at least another year. Space out your posts for when it is at the near bottom of /b/ catalog.
>>

 No.116183

File: 1627399936823-0.png (465.89 KB, 1049x575, 136221998256.png)

File: 1627399936823-1.jpg (68.61 KB, 683x500, 137176370048.jpg)

File: 1627399936823-2.jpg (71.65 KB, 812x525, 135041135567.jpg)

File: 1627399936823-3.png (807 B, 311x311, 136016208725.png)

File: 1627399936823-4.png (803.37 KB, 996x996, 139644438066429802.png)

>>115348
We'll keep remaking it until poland converts to strict atheism, mandatory tolerance of trans women, socialism and veganism.
>>

 No.117241

heh pope
>>

 No.118413

official thread theme
>>

 No.121790

hahaha kremowka
>>

 No.122498

File: 1627904250326.png (325.82 KB, 635x478, 165843321766661.png)

As a kid I remember him along with Dalai Lama and Mother Teresa were being presented as very respectable persons on television.

Any reason why these memes though? Was something about him revealed in Poland that we don't know?
>>

 No.122681

File: 1627919981986.jpg (12.55 KB, 294x400, 134935247627.jpg)

>>122498
>As a kid I remember him along with Dalai Lama and Mother Teresa were being presented as very respectable persons on television.

>mother teresa turned out to be a hypocritical sadist

>dalai lama turned out to be a creep
>jp2 turned out to be a pedo defender
This is why authoritarianism must always fail: the saints are always rotten on the inside.
This includes secular saints, of course. stalin certainly didn't deserve praise and still doesn't deserve any.
>>

 No.122740

>>122681
>jp2 turned out to be a pedo defender

Catholic Church has been like that anyway. His successor Benedict XIII had to resign over that iirc.
What makes Jan such a meme material though?

Unique IPs: 95

[Return][Go to top] [Catalog] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ overboard / sfw / alt / cytube] [ leftypol / b / hobby / tech / edu / games / anime / music ] [ meta ] [ GET / ref]