[ overboard / cytube] [ leftypol / b / hobby / tech / edu / games / anime / music ] [ meta ] [ GET / ref]

/b/ - Random

Name
Email
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)


File: 1610125321059.jpg (114.54 KB, 1024x1230, cenzopapa.jpg)

 No.8481[Last 50 Posts]

Jan Paweł II
>>

 No.8482

File: 1610125391581-0.jpg (33.06 KB, 720x850, 2977e54b217d3d055e37e5858c….jpg)

File: 1610125391581-1.jpg (45.29 KB, 291x173, 4d80a31d02e36e0cc60a35e8d5….jpg)

File: 1610125391581-2.gif (554.84 KB, 220x182, 145e07e0b89380b81dfed5528c….gif)

File: 1610125391581-3.png (50.22 KB, 500x500, 198f7784cd71968307d373dced….png)

File: 1610125391581-4.jpg (698.91 KB, 1496x1796, 3b0c67dc9da184cfee004ebff2….jpg)

>>

 No.8483

File: 1610125443037-0.gif (1.04 MB, 290x291, cde7c24862dc2df501e34fe344….gif)

File: 1610125443037-1.jpg (4.03 KB, 150x146, 84c88c53eb34e1e298638735fb….jpg)

File: 1610125443037-2.jpg (26.3 KB, 480x592, aac11a149cd377586a2ed19ba5….jpg)

File: 1610125443037-3.jpg (37.81 KB, 399x409, 8e3fbca3291922b84dae53b1f0….jpg)

File: 1610125443037-4.jpg (83.92 KB, 720x405, 6a974f868e439061ca04433bdc….jpg)

>>

 No.8484

File: 1610125487384-0.jpg (142.7 KB, 547x523, e10bbebd9bae7e8eaae3e7edea….jpg)

File: 1610125487384-1.jpg (148.51 KB, 791x717, 6008cb3a4466f0370df70ad5f8….jpg)

File: 1610125487384-2.png (543.52 KB, 743x817, 6ab3448bc06ddcacd2e4799f10….png)

File: 1610125487384-3.gif (124.44 KB, 200x230, 7608922986c65480eac7bf1174….gif)

File: 1610125487384-4.gif (172.16 KB, 300x225, 5f9946b8ae97d0ad98d7a5bae7….gif)

>>

 No.8485

File: 1610125598661-0.jpg (11.56 KB, 225x225, f472d3a6355fbabc952cd59a34….jpg)

File: 1610125598661-1.gif (3.21 MB, 480x368, 1725228f918ad18a91acb8d20a….gif)

File: 1610125598661-2.png (569.74 KB, 640x590, 3b2665e1ba9d8580b320dd5bda….png)

File: 1610125598661-3.png (136.4 KB, 400x279, c54a116a2cfc121142af588ea2….png)

File: 1610125598661-4.jpg (124.4 KB, 600x615, c064fa772f9e6841bc900e0d04….jpg)

>>

 No.8486

File: 1610125656001-0.gif (603.34 KB, 400x523, 714964bf8c15c554ce6ff3dcff….gif)

File: 1610125656001-1.jpg (19.67 KB, 400x400, cb548774d7457391fc69c5e4c6….jpg)

File: 1610125656001-2.jpg (107 KB, 960x576, b8b15d92f1aaf4bdfe70a9836f….jpg)

File: 1610125656001-3.png (218.92 KB, 600x328, bce4af7d0a6d2b169fcbc602fc….png)

File: 1610125656001-4.gif (808.64 KB, 240x180, 582c988a40fefc26a478f87bd2….gif)

>>

 No.8487

File: 1610125682533-0.jpg (53.84 KB, 640x640, db5879f766f3db0f39f038d106….jpg)

File: 1610125682533-1.gif (111.54 KB, 400x251, 345c261fc5ab2a104278a8d6a4….gif)

File: 1610125682533-2.png (512.25 KB, 724x894, 43784c5b36673eab6ca83dd225….png)

File: 1610125682533-3.jpg (60.83 KB, 715x710, 1bf3f36b2c5b59b5dd9925cf5c….jpg)

File: 1610125682533-4.jpg (98.52 KB, 640x480, 05849224de79802a2b7c752f47….jpg)

>>

 No.8488

File: 1610125707264-0.jpg (11.33 KB, 189x266, dbb2a7f339f522c9ae1a5ae5b0….jpg)

File: 1610125707264-1.gif (142.78 KB, 600x500, e97fd4ba182d8f7d20e328219c….gif)

File: 1610125707264-2.gif (140.17 KB, 341x320, 5ce358fb418738d1367841d5c7….gif)

File: 1610125707264-3.jpg (92.33 KB, 610x750, 04746c6e541c472fe971ea82c4….jpg)

File: 1610125707264-4.jpg (43.28 KB, 290x282, effb48bfdeca281964f8b06ca3….jpg)

>>

 No.8490

File: 1610125772193-0.jpg (13.9 KB, 480x360, 06b4c5de1869f8c2a76ae195f1….jpg)

File: 1610125772193-1.png (152.45 KB, 800x800, c68290a2a31039789c1eddbd1f….png)

File: 1610125772194-2.jpg (265.9 KB, 1280x720, 6ae65e1d3cbb6064483a6825e5….jpg)

File: 1610125772194-3.jpg (35.06 KB, 552x577, 8db7f360058c69ec0c56a4be12….jpg)

File: 1610125772194-4.gif (1.87 MB, 377x319, 8f9af1b4e6c3a0f427697b82d7….gif)

>>

 No.8491

File: 1610125790368-0.jpg (16.9 KB, 400x279, 3ba4b3b943ef09e3c200c6c5d3….jpg)

File: 1610125790368-1.jpg (12.26 KB, 261x183, 1e8a593c7fa015142b3b17f5ce….jpg)

File: 1610125790368-2.jpg (115.32 KB, 735x735, 9372337d8d693d44e589b89405….jpg)

File: 1610125790368-3.jpg (12.65 KB, 285x380, d5b9a3db79d426c0ec8e1f737f….jpg)

File: 1610125790368-4.jpg (8.84 KB, 225x225, b4188a90b61e25406b1869363c….jpg)

>>

 No.8492

File: 1610125813183-0.png (23.69 KB, 200x200, ed55972ec43ed85ba788e63eb3….png)

File: 1610125813183-1.gif (14.15 KB, 220x220, 7a0f844cb5e24ac470d810f957….gif)

File: 1610125813183-2.jpg (21.31 KB, 362x494, mv6zrbvW121sm5haho1_400.jpg)

File: 1610125813183-3.jpg (69.74 KB, 960x540, papiez jan pawel 17.jpg)

File: 1610125813183-4.jpg (10.45 KB, 240x240, papiez jan pawel 15.jpg)

>>

 No.8502

thank you based papież poster
>>

 No.8680

File: 1610517952864-0.jpg (22.55 KB, 620x400, 47682249_2413076482302966_….jpg)

File: 1610517952864-1.jpg (232.29 KB, 800x377, _85_1.jpg)

File: 1610517952864-2.jpg (27.67 KB, 400x352, comment_KF7H28s3OuI1Vdyj2O….jpg)

File: 1610517952864-3.jpg (24.36 KB, 552x335, papiez jan pawel kremowka.jpg)

File: 1610517952864-4.jpg (21.99 KB, 625x625, papiez jan pawel 266.jpg)

KREMOWKA
>>

 No.8691

This is all I know about Polish culture, and frankly it's all I need to know.
>>

 No.8861

>>8483
>>8482
What's that thing he's holding and carrying with the wheelbarrow? looks yummy
>>

 No.9026

>>8886
Thank you very much, I wonder if I can make it myself
>>

 No.9762

File: 1611637417866-0.mp4 (2.12 MB, 320x240, Zostałeś spapieżowany.mp4)

File: 1611637417866-1.mp4 (7.62 MB, 480x480, Wszystko było kłamstwem w ….mp4)

File: 1611637417866-2.mp4 (2.9 MB, 240x240, Tylko jedno w głowie mam.mp4)

File: 1611637417866-3.mp4 (4.22 MB, 426x236, Sory za ciche audio.mp4)

File: 1611637417866-4.mp4 (1.01 MB, 320x240, Nie tak to zapamiętałem2.mp4)

>>

 No.9763

>>9026
don't. Kremówka is polish slang for cheese pizza.
>>

 No.9856

File: 1611750015474.webm (1.02 MB, 240x240, yan pavel.webm)

>>9763
i want more yan pavel drugi
>>

 No.10015

Why Polish ladies have big tiddies and block faces?

How do I get one ps?
>>

 No.10057

File: 1611900828170-0.mp4 (3.49 MB, 354x480, papieżdansen.mp4)

File: 1611900828170-1.jpg (36.22 KB, 640x400, khr7qk3a2yc61.jpg)

File: 1611900828170-2.jpg (67.99 KB, 640x640, 6cyasyixdod61.jpg)

File: 1611900828170-3.jpg (21.4 KB, 341x512, e0a3lvtcqxd61.jpg)

File: 1611900828170-4.png (329.41 KB, 552x503, 7960x4gn7vd61.png)

>>

 No.10067

File: 1611919876931-0.jpg (869.54 KB, 1526x1620, IMG_20210128_200420.jpg)

File: 1611919876931-1.jpg (93.99 KB, 706x436, IMG_20210128_200636.jpg)

File: 1611919876931-2.jpg (86.01 KB, 688x438, IMG_20210128_200606.jpg)

File: 1611919876931-3.jpg (110.99 KB, 722x423, IMG_20210128_200541.jpg)

File: 1611919876931-4.jpg (1.74 MB, 3155x2007, IMG_20210128_200504.jpg)

Some fresh shit for you popeanon
>>

 No.10069

Poles take the L
>>

 No.10108

File: 1611988163244.mp4 (7.99 MB, 658x480, JANPAWELION II.mp4)

>>

 No.10111

File: 1611988488411-0.webm (1.46 MB, 360x360, papież w świecie spermy 1.webm)

File: 1611988488411-1.webm (1.06 MB, 320x240, papież w świecie spermy 2.webm)

>>

 No.10113

File: 1611992188808.mp4 (13.9 MB, 854x470, Papaj Gate opening.mp4)

>>

 No.10114

File: 1611992300139.mp4 (19.11 MB, 854x480, Papiesz eurodance.mp4)

>>

 No.10564

File: 1612428968533.gif (5.23 MB, 498x281, smile-happy.gif)

What the fuck is this meme even supposed to be and why is it so funny
>>

 No.10824

File: 1612500336805.webm (6.35 MB, 720x480, anglo autism box.webm)

test
>>

 No.10833

File: 1612502033132-0.mp4 (175.8 KB, 400x224, Jan Spinner trzeci.mp4)

File: 1612502033132-1.mp4 (568.53 KB, 720x480, cenzopapa lata jak pojeban….mp4)

File: 1612502033132-2.mp4 (215.52 KB, 640x480, ja teraz.mp4)

File: 1612502033132-3.webm (216.1 KB, 320x240, Papież 911.webm)

File: 1612502033132-4.mp4 (1.15 MB, 854x480, a papież lubi gume turbo ż….mp4)

>>

 No.10838

File: 1612502429418-0.mp4 (1.28 MB, 640x480, Mateusz Salamon opluwa pap….mp4)

File: 1612502429418-1.mp4 (1.37 MB, 854x480, Inba u Papiesha.mp4)

File: 1612502429418-2.mp4 (1.41 MB, 480x360, Jan Jerry II zdobywał małe….mp4)

File: 1612502429418-3.mp4 (1.41 MB, 640x360, Jan Shrek II Kremówki.mp4)

File: 1612502429418-4.mp4 (2.02 MB, 334x480, PSZCZÓŁKA MAJA SOBIE ZAPIE….mp4)

>>

 No.10840

File: 1612502995516-0.mp4 (3.07 MB, 640x480, Anonim feat Zlewe My Nie J….mp4)

File: 1612502995516-1.mp4 (2.83 MB, 426x240, Anon Śpiewa Chanmowa.mp4)

File: 1612502995516-2.mp4 (13.95 MB, 854x480, Anony mają sesję.mp4)

File: 1612502995516-3.webm (6 MB, 480x360, Cenzopapa kompilacja obra….webm)

File: 1612502995516-4.webm (3.04 MB, 854x480, Dj Kremufka Jan Paweł Dru….webm)

>>

 No.10842

File: 1612503388715.mp4 (18.65 MB, 854x480, Inba Wciąż Trwa Emotional ….mp4)

>>

 No.10867

>>10824
I can't decide whether these guys are based or cringe
>>

 No.11114

File: 1612774109235-0.jpg (45.03 KB, 640x1351, yd32yv5gn3g61.jpg)

File: 1612774109235-1.jpg (52.25 KB, 640x806, r75fvlrw62f61.jpg)

File: 1612774109235-2.jpg (102.26 KB, 640x1138, qqumm2ph24f61.jpg)

File: 1612774109235-3.jpg (25.88 KB, 640x771, f6agox Quieres?.jpg)

File: 1612774109235-4.png (298.01 KB, 615x400, GGVFPZc_Poper - Kremówker.png)

>>

 No.11692

>>8481
no i ja się pytam człowieku dumny ty jesteś z siebie zdajesz sobie sprawę z tego co robisz?masz ty wogóle rozum i godnośc człowieka?ja nie wiem ale żałosny typek z ciebie ,chyba nie pomyślałes nawet co robisz i kogo obrażasz ,możesz sobie obrażac tych co na to zasłużyli sobie ale nie naszego papieża polaka naszego rodaka wielką osobę ,i tak wyjątkowa i ważną bo to nie jest ktoś tam taki sobie że możesz go sobie wyśmiać bo tak ci się podoba nie wiem w jakiej ty się wychowałes rodzinie ale chyba ty nie wiem nie rozumiesz co to jest wiara .jeśli myslisz że jestes wspaniały to jestes zwykłym czubkiem którego ktoś nie odizolował jeszcze od społeczeństwa ,nie wiem co w tym jest takie śmieszne ale czepcie się stalina albo hitlera albo innych zwyrodnialców a nie czepiacie się takiej świętej osoby jak papież jan paweł 2 .jak można wogóle publicznie zamieszczac takie zdięcia na forach internetowych?ja się pytam kto powinien za to odpowiedziec bo chyba widac że do koscioła nie chodzi jak jestes nie wiem ateistą albo wierzysz w jakies sekty czy wogóle jestes może ty sługą szatana a nie będziesz z papieża robił takiego ,to ty chyba jestes jakis nie wiem co sie jarasz pomiotami szatana .wez pomyśl sobie ile papież zrobił ,on był kimś a ty kim jestes żeby z niego sobie robić kpiny co? kto dał ci prawo obrażac wogóle papieża naszego ?pomyślałes wogóle nad tym że to nie jest osoba taka sobie że ją wyśmieje i mnie będa wszyscy chwalic? wez dziecko naprawdę jestes jakis psycholek bo w przeciwieństwie do ciebie to papież jest autorytetem dla mnie a ty to nie wiem czyim możesz być autorytetem chyba takich samych jakiś głupków jak ty którzy nie wiedza co to kosciół i religia ,widac że się nie modlisz i nie chodzisz na religie do szkoły ,widac nie szanujesz religii to nie wiem jak chcesz to sobie wez swoje zdięcie wstaw ciekawe czy byś sie odważył .naprawdę wezta się dzieci zastanówcie co wy roicie bo nie macie widac pojęcia o tym kim był papież jan paweł2 jak nie jestescie w pełni rozwinięte umysłowo to się nie zabierajcie za taką osobę jak ojciec swięty bo to świadczy o tym że nie macie chyba w domu krzyża ani jednego obraza świętego nie chodzi tutaj o kosciół mnie ale wogóle ogólnie o zasady wiary żeby mieć jakąs godnosc bo papież nikogo nie obrażał a ty za co go obrażasz co? no powiedz za co obrażasz taką osobę jak ojciec święty ?brak mnie słów ale jakbyś miał pojęcie chociaz i sięgnął po pismo święte i poczytał sobie to może byś się odmienił .nie wiem idz do kościoła bo widac już dawno szatan jest w tobie człowieku ,nie lubisz kościoła to chociaż siedz cicho i nie obrażaj innych ludzi
>>

 No.13042

File: 1613897347054-0.jpg (195.26 KB, 605x605, ff167fd8e33c66405c50eff477….jpg)

File: 1613897347054-1.jpg (213.6 KB, 1250x1250, ff5f3aa06a392d03e9e86f1ad4….jpg)

File: 1613897347054-2.jpg (5.61 KB, 200x200, fed449e07d3947d2443d97bedd….jpg)

File: 1613897347054-3.jpg (90 KB, 480x360, fe853b53f2a3a68533e1c1f51d….jpg)

File: 1613897347054-4.jpg (141.22 KB, 1431x1053, fe9fe8a541df7b89e9330f6831….jpg)

>>

 No.13043

File: 1613897437232-0.jpg (23.68 KB, 843x462, fdad0f2567089c885a5ce90684….jpg)

File: 1613897437232-1.png (40.34 KB, 400x400, fd86b754fa162d7bfd7d92dbe7….png)

File: 1613897437232-2.jpg (11.8 KB, 400x282, fd37ad30ef2de6f8277452807f….jpg)

File: 1613897437232-3.gif (2.35 MB, 287x173, fd5f6982267a37d6c202cee44e….gif)

File: 1613897437232-4.jpg (116.13 KB, 539x572, fd0ba7f62aad94331601ac3193….jpg)

>>

 No.13044

File: 1613897513686-0.jpg (34.17 KB, 849x429, fc42936a213247385d917460eb….jpg)

File: 1613897513686-1.jpg (34.05 KB, 480x605, fc3914c44d35c6bfde47cf599c….jpg)

File: 1613897513686-2.gif (1.87 MB, 480x360, fc75aef46c4c41ee46fd961aa0….gif)

File: 1613897513686-3.jpg (52.13 KB, 720x540, fc23c6341fa10f8c3801a3efa8….jpg)

File: 1613897513686-4.jpg (229.88 KB, 1107x713, fbd33a8cd1ff00a44af72ed41b….jpg)

>>

 No.13045

File: 1613897691119-0.jpg (90.78 KB, 1438x960, fbc5c1b8ffc58db2cfe2c93d83….jpg)

File: 1613897691119-1.gif (441.86 KB, 521x459, fb9cd3372fe7ecd0a1f99f54cb….gif)

File: 1613897691119-2.gif (121.06 KB, 408x314, fb3c9b52267b37830889606d6b….gif)

File: 1613897691119-3.gif (607.35 KB, 360x480, faf3a534abe794664db854896e….gif)

File: 1613897691119-4.gif (187.92 KB, 125x90, f1618922064a54e5cd0cc434d5….gif)

>>

 No.13046

File: 1613898105213-0.jpg (91.76 KB, 460x476, f9969876a85b1f068fe6666455….jpg)

File: 1613898105213-1.png (195.23 KB, 666x666, f406099c55120a89add7e889d4….png)

File: 1613898105213-2.gif (124.07 KB, 281x293, f81475fc0c5f2be5d594857f89….gif)

File: 1613898105213-3.jpg (44.58 KB, 832x532, f44671b5a0c05e887bc093734f….jpg)

File: 1613898105213-4.gif (78.25 KB, 200x160, f2065d2ad47c1a8308e303bd3d….gif)

>>

 No.15019

File: 1614698580928-0.jpg (119.22 KB, 800x571, ad4df99236e047413364287f55….jpg)

File: 1614698580928-1.gif (38.95 KB, 100x125, ad0de6a99c71ce5e24513aba1f….gif)

File: 1614698580928-2.gif (879.92 KB, 1000x750, acedf06c1645fd895824439f55….gif)

File: 1614698580928-3.jpg (24.26 KB, 333x400, acb8867c1b43d09a81231b1861….jpg)

File: 1614698580928-4.png (110.42 KB, 289x407, aaa1204318e15d5c322c4f94fe….png)

>>

 No.15552

File: 1614837998330.jpg (1.24 MB, 2100x2100, janina paulina ii.jpg)

>>

 No.15554

>>15552
janus…
>>

 No.15582

>>15552
Hey nice one
>>

 No.16508

epique threado
>>

 No.18788

File: 1615677006893.jpeg (160.36 KB, 1080x1080, 1615676457574.jpeg)

>>

 No.18832

Who is this guy? Whats the context. Why so many memes.
>>

 No.18837

>>18832
Polish Pope John Paul II, he became a meme among online atheists and edgelords who love to make fun of him and jokes about him being a pedo, since Poland is a very Catholic country.
>>

 No.18838

>>18832
Oh, and also he looks too yellow in that portrait so people make jokes about that too, or draw him yellow.
>>

 No.18862

File: 1615681565537.mp4 (11.33 MB, 248x240, PAPIEŻ ZAWADIAKA.mp4)

you're not gonna post the OG?
>>

 No.20579

File: 1616133704157.jpg (156.66 KB, 1200x1600, prsu75mu6mn61.jpg)

>>

 No.20731

File: 1616143067977.mp4 (1.56 MB, 240x240, ty janie kremowkarzu rickr….mp4)

>>

 No.20733

File: 1616143334171-0.webm (3.43 MB, 202x360, papiez horse.webm)

File: 1616143334172-1.webm (1.6 MB, 426x240, papiez in minecraft.webm)

File: 1616143334172-2.webm (788.83 KB, 256x256, papiez i love.webm)

File: 1616143334172-3.webm (3.73 MB, 360x360, clown.webm)

File: 1616143334172-4.webm (5.32 MB, 640x360, DOTA Wzorowy Anon Siedzę ….webm)

>>

 No.20735

File: 1616143641521-0.webm (7.79 MB, 640x480, masz ty rozum i godność c….webm)

File: 1616143641521-1.mp4 (9.4 MB, 854x480, Masz ty rozum i godność cz….mp4)

>>

 No.20737

File: 1616143893575.mp4 (9.33 MB, 854x480, Mój mały Papierz.mp4)

>>

 No.20739

File: 1616143993644.mp4 (3.57 MB, 640x360, Papież Zawadiaka wersja ch….mp4)

>>

 No.20742

File: 1616144611486.mp4 (3.17 MB, 640x480, What is love Czym jest mił….mp4)

>>

 No.20744

Photoshop Jan Paweł II face onto joe biden or other way around
>>

 No.20746

It's like the 2010s ponify everything meme but older and better and polska
>>

 No.20755

File: 1616146695689.jpeg (20.76 KB, 422x550, 332.aspx.jpeg)

>>

 No.20890

>>20755
ty kurwa janie rastamanie
>>

 No.21757

File: 1616431657987-0.mp4 (3.94 MB, 854x454, Papież Zawadiaka Minecraft….mp4)

File: 1616431657987-1.mp4 (14.05 MB, 854x480, Papież Zawadiaka wersja kl….mp4)

>>

 No.21954

File: 1616493887774-0.png (2.95 MB, 1280x1600, president carl walter.png)

File: 1616493887774-1.png (1.53 MB, 1280x1537, papiez jozef i.png)

>>

 No.21955

>>21954
Listen here Jacek, get me my kremowkas or I'll have to set you straight.
>>

 No.21965

File: 1616499024728.mp4 (7.34 MB, 640x360, Papież Zawadiaka Jan Paweł….mp4)

"Lata pompowania rowerów przyniosły efekt. Piękna muskulatura Ojcze Święty"
>>

 No.22391

>>

 No.23970

BUMP FOR JAN PAWEL II HIMSELF
>>

 No.24044

File: 1617154382872-0.jpg (32.94 KB, 620x414, 1fc.aspx.jpg)

File: 1617154382872-1.jpg (40.09 KB, 680x521, f62.aspx.jpg)

File: 1617154382872-2.png (467.2 KB, 543x537, 465.aspx.png)

File: 1617154382872-3.jpg (61.4 KB, 435x550, 8bc.aspx.jpg)

File: 1617154382872-4.gif (329.41 KB, 189x269, 22a.aspx.gif)

>>

 No.24046

File: 1617154457510-0.jpg (25.3 KB, 361x497, 2cc.aspx.jpg)

File: 1617154457510-1.jpg (32.66 KB, 650x360, 794.aspx.jpg)

File: 1617154457510-2.jpg (26.44 KB, 355x438, b28.aspx.jpg)

File: 1617154457510-3.jpg (44.1 KB, 550x550, 585.aspx.jpg)

File: 1617154457510-4.jpg (49.73 KB, 680x453, cc9.aspx.jpg)

>>

 No.24047

File: 1617154531163-0.jpg (20.25 KB, 315x337, 92a.aspx.jpg)

File: 1617154531163-1.jpg (14.96 KB, 300x308, 03c.aspx.jpg)

File: 1617154531163-2.gif (287.78 KB, 195x199, cde.aspx.gif)

File: 1617154531163-3.jpg (49.19 KB, 680x382, a6ha.aspx.jpg)

File: 1617154531163-4.jpg (161.66 KB, 680x1048, f5b.jpg)

>>

 No.24049

File: 1617154641971-0.jpg (23.65 KB, 349x428, 5bb.aspx.jpg)

File: 1617154641971-1.gif (622.79 KB, 500x281, bc3.aspx.gif)

File: 1617154641971-2.jpg (20.87 KB, 391x395, d81.aspx.jpg)

File: 1617154641971-3.gif (580.69 KB, 274x206, 38f.aspx.gif)

File: 1617154641971-4.jpg (40.05 KB, 418x550, b9c.aspx.jpg)

>>

 No.24050

File: 1617154703771-0.jpg (20.33 KB, 350x516, 535.aspx.jpg)

File: 1617154703771-1.jpg (23.36 KB, 600x356, f2d.aspx.jpg)

File: 1617154703771-2.jpg (31.23 KB, 643x482, 209.aspx.jpg)

File: 1617154703771-3.jpg (17.45 KB, 464x318, f63.aspx.jpg)

File: 1617154703771-4.jpg (21.54 KB, 400x486, ce6.aspx.jpg)

>>

 No.24052

File: 1617155308042.png (1.21 MB, 458x1291, ClipboardImage.png)

>>

 No.24199

>>24052
noice
>>

 No.25729

this thread shall not die
>>

 No.25846

>>24199
My dad laughed at it
>>

 No.25982

File: 1617696798836-0.gif (27.9 KB, 138x212, 0cd.aspx.gif)

File: 1617696798836-1.jpg (22.39 KB, 550x550, 486.aspx.jpg)

File: 1617696798836-2.gif (1.5 MB, 259x194, bb2.aspx.gif)

File: 1617696798836-3.jpg (264.46 KB, 600x450, 16050406934zALVRlQIL1Lgoz9….jpg)

File: 1617696798836-4.jpg (43.22 KB, 550x550, 138.aspx.jpg)

>>

 No.25983

File: 1617696883205-0.jpg (121.88 KB, 640x840, 6fbcpylxdsh61.jpg)

File: 1617696883205-1.jpg (47.35 KB, 640x353, 6sg2re20lyh61.jpg)

File: 1617696883205-2.jpg (73.12 KB, 640x465, xlkyufy6qli61.jpg)

File: 1617696883205-3.png (212.92 KB, 640x360, z05drvss4bi61.png)

File: 1617696883205-4.png (291.95 KB, 640x502, w2gryh7utei61.png)

>>

 No.25984

File: 1617696967372-0.jpg (34.59 KB, 620x350, 1543144118033.jpg)

File: 1617696967372-1.jpg (412.89 KB, 656x768, 1543140474228.jpg)

File: 1617696967372-2.gif (693.31 KB, 256x192, 1543137015902.gif)

File: 1617696967372-3.jpg (44.79 KB, 600x707, Papiez 1600372082842.jpg)

File: 1617696967372-4.gif (166.93 KB, 216x250, fe51db8009bb6bd4d2480ef6af….gif)

>>

 No.25985

File: 1617697029029-0.jpg (46.16 KB, 542x720, c732254aaaa161d3732d8e913a….jpg)

File: 1617697029029-1.png (73.79 KB, 766x460, a50f45553f08aa5ee960793dfe….png)

File: 1617697029029-2.jpg (41.97 KB, 384x506, 1543152750743.jpg)

File: 1617697029029-3.gif (959.19 KB, 234x170, 1543152162050.gif)

File: 1617697029029-4.jpg (19.53 KB, 203x253, 1543151252534.jpg)

>>

 No.25988

File: 1617697121420-0.jpg (525.68 KB, 640x961, 1614696435HRRaY9S82BPBAXPU….jpg)

File: 1617697121420-1.jpg (163.28 KB, 367x666, 1614717449anVo6HwDY6ywd0zb….jpg)

File: 1617697121420-2.jpg (1.6 MB, 2148x1390, 1614801270GZ8BiOq4PGWYGpBn….jpg)

File: 1617697121420-3.jpg (43.06 KB, 200x252, 1614803838BIKecMjkhLL2UJpX….jpg)

File: 1617697121420-4.jpg (226.99 KB, 735x520, 1614809097OUZenLb4DGj3nLAm….jpg)

>>

 No.25989

File: 1617697207113-0.jpg (133.91 KB, 720x480, 1610656628e62v4i3Ji0CtNS48….jpg)

File: 1617697207113-1.jpg (103.55 KB, 720x714, 1610743024PAGgY8mo98UmZFTO….jpg)

File: 1617697207113-2.jpg (1.19 MB, 1134x2016, 1610825482yh9a7smTgsuUYyBT….jpg)

File: 1617697207113-3.jpg (133.58 KB, 600x427, 1611054711FpepEj5ZjgF685ye….jpg)

File: 1617697207113-4.jpg (46.97 KB, 220x308, 1611090522gztDvGpJqBg4Qwdy….jpg)

>>

 No.25991

File: 1617697332420-0.jpg (2.42 MB, 1440x1126, 1611180868TTF3ccRiH5zsrX4I….jpg)

File: 1617697332420-1.jpg (212.19 KB, 720x479, 1611261428eQTtDl5h7LBd2UZl….jpg)

File: 1617697332420-2.jpg (528.85 KB, 1042x625, 1611287251LmnHRenxkF41FkYC….jpg)

File: 1617697332420-3.jpg (1.36 MB, 1878x1202, 16117689971jAutsZ4xu2SMgi2….jpg)

File: 1617697332420-4.jpg (153.33 KB, 720x960, 1611175023jZU2pwMCNPNA8WDS….jpg)

>>

 No.25992

File: 1617697413805-0.jpg (315.12 KB, 1024x574, 1611768975olWhaR8KNVVqnKHm….jpg)

File: 1617697413805-1.jpg (248.9 KB, 960x720, 1611768953FnyvPcnjCNBlMPpl….jpg)

File: 1617697413805-2.jpg (221.41 KB, 601x415, 1611866201AupKCeeQuhMIAk8O….jpg)

File: 1617697413805-3.jpg (136.78 KB, 502x838, 16118663097CgxpsbVAOLm0ugI….jpg)

File: 1617697413805-4.jpg (346.6 KB, 720x792, 1611952623xIEhQlNZDjmyGdvR….jpg)

>>

 No.25993

File: 1617697492772-0.jpg (360.62 KB, 600x771, 16137492371USui43cABgxhj6l….jpg)

File: 1617697492772-1.jpg (245.6 KB, 436x584, 1613766912N25aY2mu6cmx1sZF….jpg)

File: 1617697492772-2.jpg (363.93 KB, 1000x1000, 1613767961mHkFgQ1SJPkVcBH6….jpg)

File: 1617697492772-3.jpg (682.91 KB, 912x848, 1613988839OiQjdhVNsc9gd0Dy….jpg)

File: 1617697492772-4.jpg (265.26 KB, 500x692, 1613984796r6tx0e3rYUvLPAve….jpg)

>>

 No.25994

>>25992
the last one kek
>>

 No.25996

File: 1617697611616-0.jpg (328.24 KB, 600x706, 1613997409jeIONyo3zmOj6Y7V….jpg)

File: 1617697611616-1.jpg (260.07 KB, 640x700, 1614026222NTZ75y50dyrgo5ob….jpg)

File: 1617697611616-2.jpg (213.21 KB, 610x610, 1614091595EagymqIrusEKd1Xp….jpg)

File: 1617697611616-3.jpg (27.77 KB, 397x494, Zwarkoczykamiczybezwarkocz….jpg)

File: 1617697611616-4.jpg (199.7 KB, 513x514, 1614608638eDRhmswUoauG9qtT….jpg)

>>

 No.25998

>>25996
wtf is that baron trump?
>>

 No.25999

File: 1617697696779-0.jpg (136 KB, 400x460, 1614803797mND3lJi7GWygNMK1….jpg)

File: 1617697696779-1.jpg (128.48 KB, 480x360, 1614803792a4k19Kx4jKifaBdi….jpg)

File: 1617697696779-2.jpg (306.89 KB, 733x550, 161480384406Yxc8r6I6qhX0DF….jpg)

File: 1617697696779-3.jpg (172.66 KB, 500x669, 16148041219DU77u5yhzownBPM….jpg)

File: 1617697696779-4.jpg (308.77 KB, 640x640, 1614804177NsFScewYzteOmNGu….jpg)

>>

 No.26001

File: 1617698137807-0.jpg (27.73 KB, 680x445, 9f1.aspx.jpg)

File: 1617698137807-1.jpg (26.54 KB, 480x367, 377.aspx.jpg)

File: 1617698137807-2.jpg (44.5 KB, 680x383, 9cb.aspx.jpg)

File: 1617698137807-3.gif (7.37 MB, 640x480, 3b8.gif)

File: 1617698137807-4.jpg (32.37 KB, 412x550, 65d.aspx.jpg)

>>

 No.26002

File: 1617698218859-0.jpg (41.49 KB, 622x550, 574.aspx.jpg)

File: 1617698218859-1.jpg (34.89 KB, 366x550, 360.aspx.jpg)

File: 1617698218859-2.gif (2.03 MB, 308x222, 83a.gif)

File: 1617698218859-3.png (516.46 KB, 680x453, 146.png)

File: 1617698218859-4.jpg (45.31 KB, 579x481, 293.aspx.jpg)

>>

 No.26003

File: 1617698310286-0.jpg (13.62 KB, 552x310, 00a.aspx.jpg)

File: 1617698310286-1.jpg (43.54 KB, 550x550, 32c.aspx.jpg)

File: 1617698310286-2.jpg (18.09 KB, 400x300, b59.aspx.jpg)

File: 1617698310286-3.jpg (15.31 KB, 266x550, 1ca.aspx.jpg)

File: 1617698310286-4.gif (1.13 MB, 300x224, e95.aspx.gif)

>>

 No.26513

File: 1617871136744-0.jpg (62.4 KB, 987x500, Ależtenpapieżsięruchaznacz….jpg)

File: 1617871136744-1.jpg (62.99 KB, 594x420, nooffensedlagejów.jpg)

File: 1617871136744-2.png (1.15 MB, 1200x800, ŚwiętaParówkaJanaPawła2.png)

File: 1617871136744-3.png (1.5 MB, 1496x1796, Rzyciepapieżaobracasięwokó….png)

File: 1617871136744-4.jpg (243.6 KB, 1080x609, Jeszczejak.jpg)

>>

 No.26514

File: 1617871214511-0.jpg (88.68 KB, 979x509, Pociąg.jpg)

File: 1617871214511-1.jpg (65.79 KB, 852x1024, JanShrekIIstraszyłmałedzie….jpg)

File: 1617871214511-2.png (36.13 KB, 480x296, JanPedałII.png)

File: 1617871214511-3.jpg (66.53 KB, 500x573, JanTruposzDrugi.jpg)

File: 1617871214511-4.png (98.63 KB, 300x252, memnanowozmartwychwstałypa….png)

>>

 No.26515

File: 1617871278865-0.jpg (16.88 KB, 320x455, Aninterestingtitle.jpg)

File: 1617871278865-1.jpg (74.06 KB, 800x500, DenkenSiedaranJanPawel2ist….jpg)

File: 1617871278865-2.jpg (66.24 KB, 1280x800, Śrubokrętoczywiściemiędzyn….jpg)

File: 1617871278865-3.jpg (115.25 KB, 1200x1200, Cenzotonieprzypadkowodziś.jpg)

File: 1617871278865-4.jpg (12.21 KB, 400x307, Game.jpg)

>>

 No.26516

File: 1617871343621-0.jpg (25.95 KB, 514x396, Etanol.jpg)

File: 1617871343621-1.jpg (38.8 KB, 512x340, Papanda.jpg)

File: 1617871343622-2.png (317.53 KB, 610x912, Jeszczejakmuodpowiadam.png)

File: 1617871343622-3.jpg (245.49 KB, 904x820, TyJaniechaośnikuwrogiImper….jpg)

File: 1617871343622-4.jpg (19.02 KB, 480x550, Janpawłozaur.jpg)

>>

 No.26517

File: 1617871412787-0.jpg (64.17 KB, 960x500, Zasilaczzrzułtejlistyzamyk….jpg)

File: 1617871412787-1.jpg (178.98 KB, 2000x1333, Zakażdymrazemjaknapiszeszż….jpg)

File: 1617871412787-2.jpg (80.9 KB, 879x496, Jp2wKorei.jpg)

File: 1617871412787-3.png (383.43 KB, 640x473, Okrutnik.png)

File: 1617871412787-4.jpg (71.71 KB, 1024x1024, Zszywacz.jpg)

>>

 No.26518

File: 1617871501659-0.jpg (180.09 KB, 2097x1398, Dostajeszzaproszenienazjaz….jpg)

File: 1617871501659-1.png (205.73 KB, 554x554, Dentysta.png)

File: 1617871501659-2.jpg (10.54 KB, 282x176, JanPaweł2Pedałaletokawusia….jpg)

File: 1617871501659-3.jpg (17.2 KB, 280x394, SoczystyCheemsburgerifrytk….jpg)

File: 1617871501659-4.jpg (41.56 KB, 600x743, JohannesPaul2nachderAusrot….jpg)

>>

 No.26521

File: 1617874518749-0.png (45.86 KB, 480x314, Kalkulator.png)

File: 1617874518749-1.png (59.77 KB, 2000x1000, ZwiązekSocjalistycznychRep….png)

File: 1617874518749-2.jpg (25.2 KB, 400x500, 6af0665d-c499-4325-aeff-d9….jpg)

File: 1617874518749-3.jpg (90.1 KB, 895x731, Jp2wWietnamie.jpg)

File: 1617874518749-4.jpg (26.27 KB, 426x282, Papieżdomokrążca.jpg)

>>

 No.26522

File: 1617874588796-0.jpg (205.36 KB, 1242x830, JohannesPaul2zRichardemBae….jpg)

File: 1617874588796-1.png (160.11 KB, 874x913, Chujowyszesnastokąt.png)

File: 1617874588796-2.jpg (59.2 KB, 803x535, Jp2zbrodniarzwojenny.jpg)

File: 1617874588796-3.jpg (137.75 KB, 1242x1788, Zbrodniarzwojenny.jpg)

File: 1617874588796-4.jpg (23.1 KB, 458x458, Pistolet.jpg)

>>

 No.26523

File: 1617874685278-0.jpg (213.93 KB, 1242x879, JohannesPaul2bierzeudziałw….jpg)

File: 1617874685278-1.jpg (69.41 KB, 670x593, Szafran.jpg)

File: 1617874685278-2.png (1.8 MB, 1496x1796, Jajcarz.png)

File: 1617874685278-3.jpg (152.07 KB, 500x593, Mamutalentowanąbabcię.jpg)

File: 1617874685278-4.jpg (111.7 KB, 1242x694, JohannesPaul2wczasiepowsta….jpg)

>>

 No.26527

File: 1617874838257-0.jpg (1.34 MB, 1976x3456, Perun.jpg)

File: 1617874838257-1.jpg (134.39 KB, 1242x870, JohannesPaul2z36DywizjaGre….jpg)

File: 1617874838257-2.jpg (157.27 KB, 946x1337, Riddikulus.jpg)

File: 1617874838257-3.jpg (77.94 KB, 1024x779, Rzepaparzułta.jpg)

File: 1617874838257-4.jpg (24.44 KB, 598x383, myoittllp6i61.jpg)

>>

 No.26539

>>26527
He's more yellow than Mao lol
>>

 No.27091


Unique IPs: 41

[Return][Go to top] [Catalog] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ overboard / cytube] [ leftypol / b / hobby / tech / edu / games / anime / music ] [ meta ] [ GET / ref]