[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]

/leftypol/ - Leftist Politically Incorrect

"The anons of the past have only shitposted on the Internet about the world, in various ways. The point, however, is to change it."
Name
Options
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)

Join our Matrix Chat <=> IRC: #leftypol on Rizon
leftypol archives


File: 1608525017125.png (628.42 KB, 980x670, tankos meme-2.png)

 No.1[View All]

Második felvonás!
450 posts and 88 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1101954

>>1101951
aki nem ismerné

 No.1101956


 No.1101976

>>1094751
>mostantól tüntetés helyett sztrájk lesz és azt követelik a futárcégektől
Olvasod a híreket? Egyértelművé vált, hogy ők megússzák. Fejben minden rendben van nálad, vagy csak az említett kis-tőkés mentalitást projektálod?

 No.1101978

>>1094763
>megszorítások
<kisvállalkozókat megszorítja a Fidesz
<REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ugye nem gondolod te sem komolyan, hogy ez "neoliberalizmus" lenne?

 No.1107064


 No.1107152

>>1107064
>szánalom ez az ország
Elfogadhatatlan hozzáállás, mely tipikusan a liberális önsajnáltatóktól származik. Kommunista nem állhat így hozzá dolgokhoz. Egyfelől ki kell emelnünk a tőkés rendszeren belül hozott tragikus döntéseket (vagy azok hiányát), másfelől hangsúlyoznunk kell azt, hogy ebben a "zórszágban" sokkal nagyobb lehetőség van, mint amit a tőkés geci kormányok kihoznak belőle.

Önkritikát alkalmazzon az elvtárs. Kommunistaként TILOS demoralizálni.

 No.1112150

File: 1660030391918-0.jpg (97.6 KB, 1170x903, 1659657313920.jpg)

File: 1660030391918-1.png (64.77 KB, 1806x265, komm.png)


 No.1140634

Na mi van, ennyire nem történik semmi Magyarországon?

 No.1160082


 No.1168560

>>1160082
>Ahogy pedig a világ dolgai állnak, nem vagyunk ám attól annyira messze. Ha felmérik, hogy a jobbközepes-dékás marhaságok nem vezetnek eredményre, ezek simán felfegyverzik a Légió Hungáriát is
Ugye megvolt ez a videójuk? A kedvencem az, amikor Toroczkai kijelenti, hogy eddig a Jugoszláv partizánok által elkövetett délvidéki vérengzések nem jött el a Partizánba. Tényleg van mitől félni ezekben az emberekben, mert látszik rajtuk hogy bármire kaphatóak és az ideológiájuk olyan, mint a kelt tészta, akármilyen célra át lehet formázni.

 No.1196574

>>1196382
https://www.youtube.com/watch?v=N12j-gwQ0bw
Ez az arc múltkor még nem ilyen hipszerkomcsi volt? Divatos lett az ISZOMM?

 No.1234512

Tanáranon sztrájkol?

 No.1239315

>>1234512
Bocsi, de annak még nincs itt az ideje. Előtte még kellene rendezni legalább egy tucat tüntetést az Országház vagy az MTVA székház elé, amelyek nominálisan a tanárokról szólnak, de valójában az a lényeg, hogy "Orbán takarodj" és "Rettegek az oroszoktól". A PDSZ egyszerűen pedig nem létezik.

Az a legidegesítőbb az egészben, hogy ezt már egyszer eljátszotta az ellenzék a az ú.n. rabszolgatörvénnyel. Hiába lettek félretéve a lendületből ajtónak rohanó országgyűlési bohócok, a tüntetést így is az ellenzéki sajtónak és a "nevezzük nevén a gonoszt" bohócnak köszönhetjük, akit most nem fogok a nevén nevezni.

 No.1239316

miért van ennyi prolizás a balospolitika.org-on tesik

 No.1239328

>>1239316
ctrl+f "proli: 9 találat
és tényleg baszod

szerintem ez olyan hogy ha elég keveset keresel teljes munkaidős/kvázi teljes munkaidős foglalkoztatás mellett, akkor szabad használnod a p-betűs szót
namármost, mi egy anonim oldalon vagyunk, honnan tudod hogy nem gyártelep vécéjéből írom ezen sorokat?

 No.1241600

Fegyverben réved fönn a téli ég,
Kemény a menny és vándor a vidék,
Halkul a hó, megáll az elmenõ,
Lehellete a lobbant keszkenõ.

Hol is vagyok? Egy szalmaszál nagyon
Helyezkedik a csontozott uton;
Kis, száraz nemzet; izgágán szuszog,
Zuzódik, zizzen, izzad és buzog.

De fönn a hegyen ágyat bont a köd,
Mint egykor melléd: mellé leülök.
Bajos szél jaját csendben hallgatom,
Csak hulló hajam repes vállamon.

Óh szív! nyugodj! Vad boróka hegyén
Szerelem szólal, incseleg felém,
Pirkadó madár, karcsu, koronás,
De áttetszõ, mint minden látomás.

 No.1241615


 No.1241617


 No.1241627

File: 1666923561919.webm (23.24 MB, 426x240, JA.webm)

Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.

Én is így próbálok csalás
nélkül szétnézni könnyedén.
Ezüstös fejszesuhanás
játszik a nyárfa levelén.

A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.

 No.1241638


 No.1241641

Csak azt feledném, azt a franciát, kit

hajnalfele a szállásunk előtt
a hátsó udvar sűrüjében láttam
lopódzani, hogy szinte földbe nőtt.
Körülkutatva éppen visszanézett,
s hogy végre biztos rejteket talált:
övé lehet a zsákmánya egészen!
Akármi lesz is, nem mozdul odább.

S már ette is, már falta is a répát,
mit úgy lophatott rongyai alatt.
Nyers marharépát evett, de a torkán
még alig ért le, jött is a falat;
és undorral és gyönyörrel a nyelvén
az édes étel úgy találkozott,
mint telhetetlen testi mámorukban
a boldogok és boldogtalanok!

Csak azt a testet, reszkető lapockát,
a csupa bőr és csupa csont kezet,
a tenyerét, mely úgy tapadt a szájra
és úgy adott, hogy maga is evett!
Az egymás ellen keserülő szervek
reménytelen és dühödt szégyenét,
amint a végső összetartozást is
önönmaguktól kell, hogy elvegyék!

Az állatian makogó örömről
a suta lábát ahogy lemaradt,
és semmisülten kuporgott a testnek
vad gyönyöre és gyötrelme alatt!
A pillantását, - azt feledném egyszer!
Ha fuldokolva is, de falt tovább,
és egyre még, és mindegy már akármit,
csak enni bármit, ezt-azt, önmagát!

Minek folytassam? - Őrök jöttek érte;
a szomszéd fogolytáborból szökött.
S én bolyongok, mint akkor is a kertben
az itthoni kert árnyai között.
A jegyzetembe nézek és idézem:
"Csak azt feledném, azt a franciát…"
S a fülemből, a szememből, a számból
a heves emlék forrón rámkiált:

"Éhes vagyok!" - És egyszeriben érzem
a halhatatlan éhséget, amit
a nyomorult már réges-rég nem érez,
se földi táplálék nem csillapít.
Belőlem él! És egyre éhesebben!
És egyre kevesebb vagyok neki!
Ki el lett volna bármi eleségen:
most már a szívemet követeli.

 No.1241648

Ágnes asszony a patakban
Fehér lepedőjét mossa;
Fehér leplét, véres leplét
A futó hab elkapdossa.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Odagyűl az utcagyermek:
Ágnes asszony, mit mos kelmed?
„Csitt te, csitt te! csibém vére
Keveré el a gyolcs leplet.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Összefutnak a szomszédnők:
Ágnes asszony, hol a férjed?
„Csillagom, hisz ottbenn alszik!
Ne menjünk be, mert fölébred.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Jön a hajdu: Ágnes asszony,
A tömlöcbe gyere mostan.
„Jaj, galambom, hogy’ mehetnék,
Míg e foltot ki nem mostam!”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mély a börtön: egy sugár-szál
Odaférni alig képes;
Egy sugár a börtön napja,
Éje pedig rémtül népes.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Szegény Ágnes naphosszanta
Néz e kis világgal szembe,
Néz merően, - a sugárka
Mind beléfér egy fél szembe.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mert, alighogy félre fordul,
Rémek tánca van körűle;
Ha ez a kis fény nem volna,
Úgy gondolja: megőrűlne.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Ím azonban, időtelve,
Börtönének zárja nyílik:
Ágnes a törvény előtt
Megáll szépen, ahogy illik.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Öltözetjét rendbe hozza,
Kendőjére fordít gondot,
Szöghaját is megsimítja
Nehogy azt higgyék: megbomlott.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Hogy belép, a zöld asztalnál
Tisztes őszek űlnek sorra;
Szánalommal néznek ő rá,
Egy se mérges, vagy mogorva.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Fiam, Ágnes, mit miveltél?
Szörnyü a bűn, terhes a vád;
Ki a tettet végrehajtá
Szeretőd ím maga vall rád.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Ő bitón fog veszni holnap,
Ő, ki férjedet megölte;
Holtig vízen és kenyéren
Raboskodva bünhödöl te.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Körültekint Ágnes asszony,
Meggyőződni ép eszérül;
Hallja a hangot, érti a szót,
S míg azt érti: „meg nem őrül.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

De amit férjéről mondtak
A szó oly visszásan tetszik;
Az világos csak, hogy őt
Haza többé nem eresztik.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Nosza sírni, kezd zokogni,
Sűrü záporkönnye folyván:
Liliomról pergő harmat,
Hulló vizgyöngy hattyu tollán.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

[…]

 No.1241649

>>1241648
[…]
„Méltóságos nagy uraim!
Nézzen Istent kegyelmetek:
Sürgetős munkám van otthon,
Fogva én itt nem űlhetek.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Mocsok esett lepedőmön,
Ki kell a vérfoltot vennem!
Jaj, ha e szenny ott maradna,
Hová kéne akkor lennem!”
Oh! irgalom atyja ne hagyj el.

Összenéz a bölcs törvényszék
Hallatára ily panasznak.
Csendesség van. Hallgat a száj,
Csupán a szemek szavaznak.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Eredj haza, szegény asszony!
Mosd fehérre mocskos lepled;
Eredj haza, Isten adjon
Erőt ahhoz és kegyelmet.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

S Ágnes asszony a patakban
Lepedőjét újra mossa;
Fehér leplét, tiszta leplét
A futó hab elkapdossa.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el

Mert hiában tiszta a gyolcs,
Benne többé semmi vérjel:
Ágnes azt még egyre látja
S épen úgy, mint akkor éjjel.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Virradattól késő estig
Áll a vízben, széke mellett:
Hab zilálja rezgő árnyát,
Haja fürtét kósza szellet.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Holdvilágos éjjelenkint,
Mikor a víz fodra csillog,
Maradozó csattanással,
Fehér sulyka messze villog.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

És ez így megy évrül-évre,
Télen-nyáron, szünet nélkül;
Harmat-arca hő napon ég,
Gyönge térde fagyban kékül.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Őszbe fordul a zilált haj,
Már nem holló, nem is ében;
Torz-alakú ránc verődik
Szanaszét a síma képen.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

S Ágnes asszony a patakban
Régi rongyát mossa, mossa -
Fehér leple foszlányait
A szilaj hab elkapdossa.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

 No.1241654

Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad
tölgykerités, barakk oly lebegő, felszívja az este.
Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet
és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését.
Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak,
megtöretett testünket az álom, a szép szabadító
oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.
Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,
Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.
Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon?
Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk?
És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?
Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?
Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,
úgy irom itt a homályban a verset, mint ahogy élek,
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron;
zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a Lager
őrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.
Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel,
hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben,
szétdarabolt lázas test s mégis egy életet él itt, -
jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,
s várja a véget, a sűrü homályba bukót, a csodákat.
Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák
ostroma meg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már.
Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság
és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra
rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek,
s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya
lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben.
Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,
horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már
ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.
Lager Heidenau, Žagubica fölött a hegyekben,

 No.1241659

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog
És rajta túl derengő csillagok.

Én nem tudom, mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod hogyha megkeres,
Mint napsugár ha villan a tetőn,
Holott borongón már az este jön.

Én nem tudom, mi ez, de érezem,
Hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven símogat,
Mint márciusi szél a sírokat!

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!

 No.1241676

Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.

Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.

Kináld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket, csillagos éjszaka.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

S ti mind, élő és halott anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,

vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Az ember gonosz, benne nem bizom.
De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;

tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, arussian saboteurt szeretek!

 No.1241683

vizionárius

 No.1241703

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt
a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég:
"Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék",
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére és futott, telefonált
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez épen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt…",
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt
s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt…"

Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.

 No.1241907

Képzeljétek el azt, ha sikerül rávenni a kínaiakat arra, hogy ruházzanak be nálunk egy időgép megépítésére. Ugye annonak is a legnagyobb vágyálma az, hogy visszamenjen az időben 1956 októberébe és hátulról egy szamurájkarddal kettévágja az összes nyilas-horthysta CIA ügynököt akik a Földművelésügyi Minisztérium épületének tetején rejtőzve a tömegbe lőttek és kirobbantották a történelem első színes forradalmát?

 No.1245503

>>1241907
úgy érted a trotskista pezsgőszocialista zsidó egyetemi hallgatókat

 No.1245734

>>1245503
>>1241907
skizofrénia

 No.1264781

I just want to say I think Hungarian is a very nice sounding language.

 No.1265314

>>1264781
It contains some Slovak words here and there which is really interesting because this is the only Hungarian political song I know that is about solidarity with other countries that isn't about general European/international worker's solidarity or the Soviet Union, whose friendship was hardly something that the Hungarian state of the time wanted, for better or worse.

It's really sad that the Hungarian Red Army failed at the reconstituting the Kingdom of Hungary in a modern, socialist form just like the Soviets did with the Russian Empire :(

 No.1265361

>>1265314
>It's really sad that the Hungarian Red Army failed at the reconstituting the Kingdom of Hungary in a modern, socialist form just like the Soviets did with the Russian Empire
The USSR had national republics, surely the Hungarian Soviet would've had the same for Slovakia/Transylvania etc.

 No.1265432

>>1265361
The really short-lived Slovak Soviet Republic was (at least nominally) independent, so other nationalities would probably have gained independence as well. This was actually one of the main causes of the alienation of right-wing military officers from the Hungarian Soviet Republic as until the proclamation of the Slovak Soviet Republic, they still held some hope that the old Hungarian borders could still be restored.

 No.1274530

File: 1668960773250.jpg (76.92 KB, 460x650, Szamuely Lenin.jpg)


 No.1274837

>>1274530
fun fact: towards the end of the Council Republic, Szamuely carried out a coup against the state, since from the start it was built the heavy participation of social-democrats (many of whom engaged in sabotage against the revolution), even if nominally it was fully revolutionary-communist

 No.1274932

>>1274837
So was he based or nah?

 No.1274938

And yeah I know about the social democrats in the Hungarian Soviet Republic. It seemed like it was less ideologically clear than Russia.

 No.1274940


 No.1275755

File: 1669044029655.jpg (21.28 KB, 400x271, Szamuely.jpg)


 No.1278525

File: 1669237139014.jpg (92.96 KB, 357x500, Comrades, Let`s March.JPG)


 No.1279880

>>597860
It's kind of amazing that Hungary ever became a communist country, and that you guys only had one CIA-backed uprising, given how reactionary the place seems to be.

On a somewhat-related note: Are some people in Hungary genuinely scared of communism? My grandparents fled the country after the uprising, and my grandmother in particular seemed to be terrified of the Russians. She was even worried that the USSR would invade the UK. I thought they left Hungary because they were involved in the uprising in some way, but it turns out that my nagypapa was just a convict who escaped prison in the confusion and didn't want to go back lol

 No.1285370

>>1279880
After the end of socialism when there were was no general secretary to uphold at least the semblance of ideological and political unity, 90% of former communists who wielded power realized that they were god-fearing conservatives/pro-European social-democrats/free-thinking liberals all along, only made to express support for the party by the totalitarian communist system.

This had two major effects: among the general population there was sense of betrayal which they were unable to properly articulate because the ideological tools that could have been used to express dissatisfaction disappeared overnight, leading to widespread cynicism and apathy. On the other hand, every possible grievance against was greatly magnified (i got muh land taken away, i don't care if everbody's living standards improved after, etc.) despite the fact that most people were disenfrachised by capitalism.

Take Mária Wittner for example. She was a former Fidesz MP and participated in the '56 uprising and then got imprisoned for it. She has died recently and was celebrated as a hero, despite the fact that even right-historians admit that prior to the Soviet tanks entering Hungary she was just a thug in a group youngsters who robbed random people.

Of course in many ways things were harsher back then. Whether one wants to admit it or not, the Iron Curtain was the frontline of a frozen conflict. When you are part of an army, the reason why you don't step out of the line isn't because your superiors are in every way smarter than you, but because one person's insubordination can cause the whole unit to fall apart. Now we are endowed with the freedom to not fight and live as slaves, but I'm skeptical of how long this illusory freedom will last with the international situation getting more and more intense.

 No.1285887

>lyéftipol geci modok kiirtották az összes matyar posztolót
>fakkin angolszász kretének veszik át a fonalat
maradok Richter Pécs 1974, tbh

 No.1285894

magyar

 No.1285896

magyarabb

 No.1286733

Végre valami hasznosat is írtak az Eszméletnél: https://www.eszmelet.hu/best-dating-sites/

 No.1286771

>>1285894
>a fellow bartok chad

 No.1288274

mindig is szar vót, idő kérdése


Unique IPs: 20

[Return][Go to top] [Catalog] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]