[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]

/music/ - Music

"You may say I'm a larper but I'm not the only one. I hope some day you'll join us and the proletariat will be as one"
Name
Email
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)

Join our Matrix Chat <=> IRC: #leftypol on Rizon


File: 1608526223036.jpg (354.75 KB, 842x1200, retard.jpg)

 No.130[View All]

No boring ass woody Guthrie singing about how sad it to be from Oklahoma while strumming his guitar. I want synthesisers, fast rhythms, weird ass instruments you’ve never heard before. I want shit that would make you want to get up and dance in your local town square with other third world peasants.

Is its leftist? cool. Is its advocating for the genocide of some ethnic minority or the establishment of a global caliphate? I don’t give shit as long as the music is fire.
408 posts and 415 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3122


 No.3123


 No.3124


 No.3125


 No.3126


 No.3236


 No.3249

ހިތްވަރާ އެކީ ނިކުންނަން، ޖެހިލުމެއް ނުވާ ޒުވާނުން
ކީއްވެގެން ތިތިބީ ހިމޭނުން، ބާރުލާ ނިކުމޭ ޖުހާދަށް
ހިތްވަރާ އެކީ ނިކުންނަން، ޖެހިލުމެއް ނުވާ ޒުވާނުން
ކީއްވެގެން ތިތިބީ ހިމޭނުން، ބާރުލާ ނިކުމޭ ޖުހާދަށް

އަހަރުމެންނީ މާތްވެގެންވާ ހަމައެކަނި ދީނުގެ ޒުވާނުން
އަހަރުމެން ހަނގުރާމަކުރަމުން ގެންދަނީ އީމާންކަމާއެކު
އަހަރުމެންނީ މާތްވެގެންވާ ހަމައެކަނި ދީނުގެ ޒުވާނުން
އަހަރުމެން ހަނގުރާމަކުރަމުން ގެންދަނީ އީމާންކަމާއެކު
ތާޣޫތާ ބަލިކޮށް ބައިބައި ކޮށްލެވުމަށް ދާންދޭ

ހިތްވަރާ އެކީ ނިކުންނަން، ޖެހިލުމެއް ނުވާ ޒުވާނުން
ކީއްވެގެން ތިތިބީ ހިމޭނުން، ބާރުލާ ނިކުމޭ ޖުހާދަށް
ހިތްވަރާ އެކީ ނިކުންނަން، ޖެހިލުމެއް ނުވާ ޒުވާނުން
ކީއްވެގެން ތިތިބީ ހިމޭނުން، ބާރުލާ ނިކުމޭ ޖުހާދަށް

ޖާނު ޤުރުބާން ކޮށްލުމަށް މިތިބީ ނިކުންނަން ކޮންމެ ވަގުތަކު
ބާރުލާ ފުރަގަސް ނުދީ ގޮވަމުން މިހެން ﷲ އަކްބަރު
ޖާނު ޤުރުބާން ކޮށްލުމަށް މިތިބީ ނިކުންނަން ކޮންމެ ވަގުތަކު
ބާރުލާ ފުރަގަސް ނުދީ ގޮވަމުން މިހެން ﷲ އަކްބަރު
ކަށިތަކާ މަސްތައް ވަކިވެ ލޭތަށް އޮހޮރިގެން ދާންދެނޭ

ހިތްވަރާ އެކީ ނިކުންނަން، ޖެހިލުމެއް ނުވާ ޒުވާނުން
ކީއްވެގެން ތިތިބީ ހިމޭނުން، ބާރުލާ ނިކުމޭ ޖުހާދަށް
ހިތްވަރާ އެކީ ނިކުންނަން، ޖެހިލުމެއް ނުވާ ޒުވާނުން
ކީއްވެގެން ތިތިބީ ހިމޭނުން، ބާރުލާ ނިކުމޭ ޖުހާދަށް

ކަނޑިތަކުންނާ ވަޅިތަކުން ބޯތައް ކަނޑަން މިތިބީ ނިކުންނަން
ނާރުތަށް ބުރިބުރި ކުރާކަށް އަހަރުމެން ޖެހިލުމެއް ނުވާނަން
ކަނޑިތަކުންނާ ވަޅިތަކުން ބޯތައް ކަނޑަން މިތިބީ ނިކުންނަން
ނާރުތަށް ބުރިބުރި ކުރާކަށް އަހަރުމެން ޖެހިލުމެއް ނުވާނަން
އާރުލާ ބުނަމުން މިބަސްތައް ފާޅުގާ ކިޔަމުން ދަނީ

ހިތްވަރާ އެކީ ނިކުންނަން، ޖެހިލުމެއް ނުވާ ޒުވާނުން
ކީއްވެގެން ތިތިބީ ހިމޭނުން، ބާރުލާ ނިކުމޭ ޖުހާދަށް
ހިތްވަރާ އެކީ ނިކުންނަން، ޖެހިލުމެއް ނުވާ ޒުވާނުން
ކީއްވެގެން ތިތިބީ ހިމޭނުން، ބާރުލާ ނިކުމޭ ޖުހާދަށް

އޭ ކުފުރުވީ ޒާލިމުން، އޭ ނަޖިސްވީ ކާފަރުން
ހީކުރީހޭ ދޫކުރާނޭ، ހީކުރީހޭ މަރުނުވާނޭ
އޭ ކުފުރުވީ ޒާލިމުން، އޭ ނަޖިސްވީ ކާފަރުން
ހީކުރީހޭ ދޫކުރާނޭ، ހީކުރީހޭ މަރުނުވާނޭ
ކަނޑިތަކުންނާ ވަޅިތަކުން - ދީނަށް ނަސްރު ދޭނީ

Youth who do not fear to go out with courage
Why do you remain passive? Go out for Jihad with strength
Youth who do not fear to go out with courage
Why do you remain passive? Go out for Jihad with strength

We are the youth of the one holy religion
We continue to wage war faithfully
We are the youth of the one holy religion
We continue to wage war faithfully
Until the Taghut are defeated and cut to pieces!

Youth who do not fear to go out with courage
Why do you remain passive? Go out for Jihad with strength
Youth who do not fear to go out with courage
Why do you remain passive? Go out for Jihad with strength

At all moments we are prepared to go out and sacrifice our lives
Without turning around and with strength we are calling "Allahu Akbar"
At all moments we are prepared to go out and sacrifice our lives
Without turning around and with strength we are calling "Allahu Akbar"
Until bones and flesh are separated and the blood is spilled!

Youth who do not fear to go out with courage
Why do you remain passive? Go out for Jihad with strength
Youth who do not fear to go out with courage
Why do you remain passive? Go out for Jihad with strength

We are prepared with swords and knives to go out and cut off heads
We will not be afraid to slice the blood vessels
We are prepared with swords and knives to go out and cut off heads
We will not be afraid to slice the blood vessels
With strength we are openly saying these words!

Youth who do not fear to go out with courage
Why do you remain passive? Go out for Jihad with strength
Youth who do not fear to go out with courage
Why do you remain passive? Go out for Jihad with strength

O tyrants who became Kafir, O Kafirs who became filth
Did you think we will leave you be? Did you think you won't die?
O tyrants who became Kafir, O Kafirs who became filth
Did you think we will leave you be? Did you think you won't die?
With swords and knives - We bring victory to the religion!

 No.3318


 No.3324


 No.3325


 No.3352


 No.3357


 No.3364


 No.3366

File: 1639631735534.mp4 (11.98 MB, 1200x600, Genjer Genjer.mp4)

Gènjèr-gènjèr (Rough English translation)

Genjer laying all through the rice fields
Genjer laying all through the rice fields
The mother of the boy comes to pick genjer
The mother of the boy comes to pick genjer
Taking a bunch she turns away without looking
Now genjer has been brought back home

Every morning genjer is sold at the market
Every morning genjer is sold at the market
Laid out in rows tied up to be sold
Laid out in rows tied up to be sold
The mother of the girl buys genjer while carrying a woven bamboo basket
Genjer now can be cooked

Genjer enters a pot of boiling water
Genjer enters a pot of boiling water
Half-cooked it is drained as a side dish
Half-cooked it is drained as a side dish
A plate of rice and orange sambal in front
Genjer is eaten with rice

 No.3383


 No.3484


 No.3536

>>331
were irish nationalists the first campists

 No.3537


 No.3538

>>3537
>Bereket Mengisteb sings a patriotic song called Aklenga Lib'ena (Capabilities of our Hearts)

 No.3539

>>3537
>>3538
good shit. we need more african and asian folk in this thread, no jihadi or european shit

 No.3540


 No.3541


 No.3542


 No.3543

>>3542
Some live Krar playing and an interesting interview.

 No.3544

>>3543
Japanese Habesha Adoptee.

 No.3560

>>3543
this is v nice

 No.3570


 No.3649

Crazy to think it's been over a year since this thread was made. I remeber how it made so many people seethe when it was first posted.

 No.3680


 No.3681


 No.3694


 No.3695


 No.3696


 No.3737


 No.3812

national anthem of reddit

 No.3814


 No.3912

has anyone posted this yet

 No.3914


 No.3942


 No.4767


 No.4812


 No.4944


 No.5187

English Translation:

My cousin hated me;
He was jealous of my career.
They arrested him and he said
I was a terrorist.

Guantanaman, I'm a Guantanaman prisoner.
Guantanaman, I'm a Guantanaman prisoner.

The empire has decided
To keep me in prison forever.
The question is whether to do it
With or without a fake trial.

Guantanaman, I'm a Guantanaman prisoner.
Guantanaman, I'm a Guantanaman prisoner.

When they injure my body
They say they are not torturing me.
They cause me grave wounds
Such as never heal.

Guantanaman, I'm a Guantanaman prisoner.
Guantanaman, I'm a Guantanaman prisoner.

They don't let me sleep:
My end is no mystery.
I will get out when I die
Or the great empire falls.

Guantanaman, I'm a Guantanaman prisoner.
Guantanaman, I'm a Guantanaman prisoner.

 No.5388

File: 1656465431776-1.mp4 (7.32 MB, 1080x1080, The Sam Song.mp4)


 No.5425

Yes the SS did adopt this song, BUT it's a song about German peasants rising up and killing nobility in the 1500s so it's pretty much a leftist song anyway

 No.5473

>>5425
I had no clue about this song nor that the SS had adopted it but it's pretty good, fashoids like always steal leftist music and try to make it their own, see vid related, a tribut to the spanish blue division using the melody of Katyusha

 No.5514

If you like folk/propaganda music, this channel Klim Sanguine has a lot

 No.5669


 No.5674

>>5425
Banger!

 No.5859

The Iraqi resistance


Unique IPs: 20

[Return][Go to top] [Catalog] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]