[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]

/roulette/ - Board of the Month

/babel/ - Languages, creoles and dialects
Name
Options
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)

Join our Matrix Chat <=> IRC: #leftypol on Rizon
roulette archives


File: 1675610512810.jpg (44.08 KB, 878x562, ސާފު.jpg)

 No.2384

މި ތްރެޑުގައި ހުރިހާ އެންމެން މުއާމަލާތް ކުރާނީ ދިވެހި ބަހުން
ми тредугай хурихаа энмен муаамалаат кураании дивехи бахун

 No.2522

> KURAVVAA
Kurwa?
Kurwa.


Unique IPs: 2

[Return][Go to top] [Catalog] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]