[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / edu / hobby / tech / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / wiki / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]

/roulette/ - Board of the Month

/babel/ - Languages, creoles and dialects
Name
Options
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)

Join our Matrix Chat <=> IRC: #leftypol on Rizon
roulette archives


File: 1675924074898.gif (1.99 MB, 540x287, R (4).gif)

 No.2410

…. . .-.. .-.. — / -.-. — – .-. .- -.. . … / …. — .– / -.. — -.– — ..- / -.. —

 No.2411

-.-. …. ..- / - .. — / . … - .- … / .–. . .-. – . … .. - .- ..–.. / –. …. .. / .— .- / . … - .- … / .-.. .- / .- -. –. .-.. .- .-.-.-

 No.2423

zzz mmm zmm . zmm mmm . mzmm mmm zzm . mmz zzm mzmm zzz . zzz m zzm zmm mzmm ? Zz . mzmz zm mz m . zmm zmz zz m z . zzmz zm zzz m :/

 No.2424

>>2423
Zz . mm z zm mz m . zmzz zz zzz m z mz . zzmz zzm mzmm mzm

 No.2425

>>2424
Zmm mmm m . zm mz zmm . zmm zm zzz zzzz . zzz zzm mzmm zzz

 No.2427

Zz . zzm zzz z . zm mz zmz zz . zzmz mmm zmz . mm mmm zmz zzz z. Zm mz mzmm mmm mz z . z zmzz zzz z ?

 No.2428

Conecté mi consolador bluetooth a este hilo.
😝😩😩😩

 No.2429

>>2428
Zmmm zm zmmm zm zmmm zm zmmm zm

 No.2430

o qqqq qq qqq ' o qqqq qoq q qo qoo ' qq qqq ' qqoq qqo qo

 No.2447

File: 1676102065202.png (13.55 KB, 500x250, Oekaki.png)

-.-.. ..- / …- .. / .–. .- .-. — .-.. .- … / . … .–. . .-. .- -. - — / ..–.. /
–.-. .. / . … - .- … / .-.. .- / .. -. - . .-. -. .- -.-. .. .- / .-.. .. -. –. …- — / .-.-.- .-.-.- .-.-.-

 No.2448

File: 1676102199908.png (Spoiler Image, 1.72 KB, 90x175, =.png)


 No.2487

pqq q qp pqq \ p qqqq qpq q qp pqq \ :(

 No.2499

>>2447
-. . / ..-. — .-. –. . … ..- / .-.. .- / .- -.- ..- –.. .- - .. …- — -. .-.-.-

 No.2506

ułA}ɃpɍsĂ܂܂v@tX@puƂ킯ŁAȂƂV`AЉĂ炦Ȃł傤HvuRbfB[m邩AނAKȂH@ƂAb啪OɒfǁvułAȂāAȂƂĂ炦Ȃł傤Hvu[A\RƂ邩炠܂ւ肽ȂƂȂƂˁB˂B⑧qsƂmłȂǁA҂Ȃ\ȂvuꂶႠolBɍsāvutAȂăVBNNMV`AɂȂHvuƎƂȂŁFVv@X\RւQȂǁAFXĂB܂AĔ΂NĂ悤ł邪}t[fBt[hqQqBV`AARbfB[mǂoĉƂȂt[hqQqu[`FX^vƌĂ΂ǂCXW@jE_Eu`_TmogwBV`Aɑt[hqQARN[gSA}t[fBƎOɓnČuÉBłɕyłƎv܂A~JGRX^eBm[v𐪕܂BD҂߂ɗ肵łA낵ł傤HvucÉBMRX^eBm[vɖ߂߂ow𕥂Ɩ񑩂܂BǂSB}t[fBAӐgvŃRX^eBm[vDҍwAKvȂ琹nɂoƂ𐾂܂vu肪Ƃ܂BłALXgEɋMu`A݂悤ɐ𑱂邱Ƃ񑩂܂vuނvu䂪\Z}t[fBlʂԁADȂHׂ邾܂A{ɃRX^eBm[vUłHvu܂ƂȂAg`XAȂBɁAォȋcƂ֌WłǂɂoAƂȂAMVAl]ȂĈvu悤ςłˁvu܂ARX^eBm[v]XAcC^AF߂ĂꂽAbǂˁv@A₽Bu}t[fBƂłǁvuʁIIIIv

 No.2507

>>2506
齉龘齉齾爩麤龗灪龖厵纞虋龘龘龘靐靐齉齾齾爩麤龗鱻麤鱻齉龘齉齾爩麤龗灪龖厵纞虋龘龘靐齉齾爩鱻麤龗灪龖厵癵驫麣纞虋讟钃鸜麷鞻韽韾顟顠饙饙騳騱饐龗鱻爩麤灪癵籱麣纞虋讟钃齉龘齉齾爩麤龗灪龖厵纞虋龘龘靐齉齾爩鱻麤龗灪龖厵癵驫麣纞虋讟钃鸜麷鞻韽韾顟顠饙饙騳騱饐龗鱻爩麤灪癵籱麣纞虋讟钃鸜麷龘龘靐

 No.2562

>>2499
–. .-. .- - ..- .-.. — -.

 No.2609

File: 1685544303865.png (902.79 KB, 2270x1135, wojak-yes-chadSASSDS (1).png)

BONG BONG BONG.
>>BONG BONG.
<<BONG BONG
>>2562
BONG BONG BONG?
BONG BONG BONG,BONG.?

 No.2610

File: 1685585623531.png (33.29 KB, 137x137, ClipboardImage.png)

>>2609 BONG BONG BONG
>>BONG BONG BONG.
.


Unique IPs: 10

[Return][Go to top] [Catalog] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / edu / hobby / tech / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / wiki / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]