[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]

/roulette/ - Board of the Month

/babel/ - Languages, creoles and dialects
Name
Options
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)

Join our Matrix Chat <=> IRC: #leftypol on Rizon
roulette archives


 No.2273

Ĉu iu ajn tie ĉi parolas la internacian lingvon?

 No.2320

No hablo

 No.2346

>>2273
Jes kamarado, mi parolas esperanton. Rakontu al mi iom pri vi mem.

 No.2359

>>2346
Mi hontas paroli pri mi mem, mi neniam scias kion diri. Mia lingvonivelo estas malalta pro manko de amikoj. Plejparte mi nur legas esperante. Mi ĵus finis legi dramon de Ibsen kies nomo estas "Popolmalamiko", ĝi estis amuza. Ĝi temas pri doktoro kiu trovas ke la sanigata bano ĉe la urbo estas venena kaj tio kaŭzas problemojn ĉar tio estas la sola funto de mono por la urbo. Ĝi montras kiel la etburĝo tenas sin tre precize kaj amuze.

 No.2432

File: 1676035483395.png (448.51 KB, 590x766, image.png)

Mi estas komencanto 🥹
Mi ne parolas Esperanto bone
Mi parolas kun memoj

 No.2438

>>2432
Ĉu la "memoj" iam ajn respondas?

 No.2467

Ĉu vi kredas je platonismo aŭ formalismo?

 No.2496

File: 1676759217388.png (10.33 KB, 500x250, Oekaki.png)


 No.2498

File: 1676799892777.jpg (76.33 KB, 1024x576, kaerun.jpg)

>>2496
Kompreneble. Mi respondos al ĉiu ĉar mi havas neniun alian kun kiu mi povus paroli esperante.

 No.2518

File: 1677405660665.jpg (143.58 KB, 900x636, 1673136321541.jpg)

Nur kelkaj tagoj restas de la monato… Mi esperis trovi esperantlingvajn amikojn tie ĉi sed ŝajnas ke tio ne okazos.

 No.2563

File: 1682064337489.png (33.48 KB, 500x250, Oekaki.png)


 No.2564

Saluton, samideanoj! Se vi estas Esperantisto sendu al mi amikiĝpeton ĉe Terpomo11#9900

 No.2567

>>2564
Per retpoŝto, aŭ…?

 No.2568

File: 1682104742139.png (11.06 KB, 500x250, Oekaki.png)


 No.2569

>>2567
Tio estas mia nomo en fbi.gov

 No.2570

>>2569
MDR ĝi ŝanĝis ĝin aŭtomate. Temas pri diskordo

 No.2571

>>2569
>>2570
Mi ne uzas tian fiaĵon.

 No.2572

>>2571
Kial ne?

 No.2574

>>2568
>>2564
>>2569
>>2570
parenteze ni havas matrix dormas: >>>/hobby/23706

 No.2575

File: 1682155871565.png (24.16 KB, 500x250, Oekaki.png)


 No.2576

>>2574
Kio estas tio?

 No.2577

>>2575
Mi ne komprenas…

 No.2578

>>2576
Diskordo sed libera programaro.

 No.2579

>>2578
Interese. La koncepto tentas, sed miaj amikoj estas jam ĉiuj en Diskordo.

 No.2580

Kial vi lernis linvon kiun nenio parolas?

 No.2581

>>2580
Nu evidente iuj parolas- vi parolas!

 No.2582

>>2581
Mi nur legas kaj fojfoje skribas, sed neniam parolas.

 No.2583


 No.2584

>>2582
Se vi ne loĝas tute meze de nenie vi verŝajne povas trovi lokan klubon, aŭ babili perrete.

 No.2585

>>2584
Mi loĝas en granda urbo kie troviĝas landa associo do mi facile povus trovi homojn kiuj parolas ĝin. Bedaŭrinde tio ne okazos pro timo.

 No.2586

>>2585
Kion vi timas?

 No.2587

>>2586
Homojn.

 No.2589

>>2587
La Esperantistoj estas super ĉio amikemaj. Ili estas inter la malplej timindaj homoj de la mondo. Ekzistas populara T-ĉemizo, kiu tekstas "SE VI POVAS LEGI ĈI TION, MI JAM ŜATAS VIN".

 No.2591

>>2589
Vi pravas. Mi povas simple mensogi ke mi ne komprenas se ili demandas min pri mia hontinda privata vivo.

 No.2592

>>2591
Via privata vivo ne povas esti tiom hontinda. La esperantistoj estas akceptemaj.

 No.2594

>>2592
Do, ĉu vi havas esperantistajn amikojn? Kiel vi renkontis ilin?

 No.2595

>>2594
Jes, multajn. Iujn ĉe esperantaj eventoj, iujn per interreto.

 No.2604

>>2595
Ĉu vi volas esti amiko mia?

 No.2605

>>2604
Certe. Ĉu oni rajtas afiŝi diskordajn kontakt-informojn ĉi tie?


Unique IPs: 15

[Return][Go to top] [Catalog] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / rules / faq ] [ overboard / sfw / alt ] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music / draw / AKM ] [ meta / roulette ] [ cytube / git ] [ GET / ref / marx / booru / zine ]