[ overboard / sfw / alt / cytube] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music ] [ meta / roulette ] [ GET / ref / booru]

/roulette/ - Board of the Month

/lounge/ - Socialization
Name
Email
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)

New Announcement: IRC<=>Matrix bridge #leftypol on Rizon
Please give feedback on proposals, new every Monday : /meta/

| Catalog | Home
|

File: 1630582113058.jpeg (6.09 KB, 300x168, download.jpeg)

 No.17[Reply]

What's your favorite alcoholic (or non alcoholic) beverage? basically, say what you would order at a bar
36 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.149

Bell's or M-43 beer. I don't like water beer and I stopped drinking liquor

 No.188

geuze boon or rodenbach. mariage parfait or grand cru (respectively) if im feeling feisty. stella when i want pils. guess which country im from

 No.196

having some low ABV beer and waiting for a video conference

 No.218

>>196
comfi

 No.220

>>21
<strayan detectedFile: 1630547207445.png (4.56 MB, 1920x1200, ClipboardImage.png)

 No.7[Reply]

/comfy/ thread

Share good feels. No politics or drama, in case it needed to be said.
13 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.200

Comfy thread not on page 1? That's not comfy!

Remember to drink water.

 No.210

File: 1631684609763.png (1.66 MB, 1280x820, ClipboardImage.png)

cocoa yum

people in cold countries see the snow and groan. others see the snow and smile

 No.213

>>210
I totally understand how snow could be annoying to deal with every year.

 No.214

>>108
nice place mr money bags ;_;
>>168
anon did you live in the DDR? What were those apartments like anyways? They look cool.

Here is my contribution: a comfy scene from stalker (1979).
No spoilers but you may want to avoid it to keep the image new if you haven't seen the film yet

 No.215

>>213
did you ever do fun snow stuff anon?File: 1631496501159.png (736.16 KB, 800x800, Alienation.png)

 No.190[Reply]

How do you deal with feeling touch starved and for how long have you been in such a state?

 No.193

File: 1631521294485.png (113.85 KB, 474x316, ClipboardImage.png)

I don't feel touch starved.
I also had a friend many years ago who was big on touches (partially a cultural thing plus charisma) and got be used to reciprocating them, so if I felt touch starved I could probably satisfy it in day-to-day life once current distance restrictions die down.

 No.204

>>190

I have been "touch starved" for 24 years. I do not feel "touch starved" however because my body has gotten used to it. There was a old meme tagline about robots skin turning to steel unable to feel touch anymore and i think its fairly true if you go a long enough time without it.

 No.207

What is "touch starved"? I got used to being kind of cold and not used to touching other people since I was a kid because my father was like that as well (and he got it from his father)

 No.209

I avoided thinking about and dont think about it anymoreFile: 1631175849390.jpg (31.23 KB, 800x450, 30yoboomerd28.jpg)

 No.150[Reply]

Does anyone else have a terrible memory? I forgot a ton of shit from earlier in life including college/grad school, but even friends, faces. Am I just depressed or do I have a worse than average memory? I will probably get alzheimer's at 65 by this rate

 No.153

>>150
Same. Not sure why. I also have bad facial memory.

 No.184

Maybe you just didn't care enough to remember those things. It happens to me too, I can't remember the faces of people I talked to once or twice, and I deliberately try not to think about things from the past that make me feel uncomfortable.

 No.197

I have a meager memory but it's primarily due to trying to suppress all the bad memories I have.

 No.198

Mine's fine. Unfortunately I'm a bit better at remembering trivial interesting things than everyday things.File: 1630546443660.jpg (327.59 KB, 940x826, mae heart.jpg)

 No.5[Reply]

Christening the board with an avatarfriend thread. All mean posters get banned as per the rules :3

 No.6

File: 1630546999609.jpg (75.71 KB, 640x600, Sbeerner.jpg)

>>5
*hug*

 No.165

File: 1631297771173.jpg (10.91 KB, 205x246, hugg.jpg)


 No.185

File: 1631431153642.png (480.14 KB, 757x720, roflmao.png)

Hello. I am bored.
I should go to sleep already.File: 1631333885304.jpg (30.93 KB, 1024x574, 1562532437768.jpg)

 No.175[Reply]

I made this thread on /hobby/ time ago but seems better suited for this board and I think it'll be better if every one can use it
***
The purpose of this thread is to support each other and not let your soul crushing job crush you even more by making good use of your free time.
How do you guys use your free time?
What do you do to make the most out of it?

 No.177

File: 1631334255812.png (149.95 KB, 329x253, smoking.png)

>>175
Outside quasi mandatory shit like exercising and cleaning the house, paying bills, etc. I mainly watch TV shows i've torrented, shitpost on leftypol, and occasionally play video games.File: 1630542005720.png (269.56 KB, 580x344, ClipboardImage.png)

 No.2[Reply]

Work general.

Anyone here have socialist co-workers?
Anyone here have a socialist manager?
Are you unionized?

 No.3

File: 1630543103775.png (291.95 KB, 593x587, 19824729381423.png)

>>2
>leftypol
<working
Well I can only talk in the past tense here, but the answer is "no" for all 3 of those.
Mainly because of the hard work meme being deeply ingrained in my culture and people working in the informal economy on top of their regular jobs just to make ends meet which has made union organizing a pain in the ass for those engaged in it, as if the violence they face wasn't bad enough.

Overall at least I can't complain about having brazenly reactionary (compared to the general population) co-workers or superiors, most were either apolitical or libs.

 No.4

>>3
Post-work peeps welcome too, but pretty sure last time we check the place wasn't filled with NEETs or anything. Lots of stem and retail.

 No.71

I actually have a number of socialist employees. Good, hard working people.

 No.157

>>4
What a fun vid to watch while i grabass on the clock.File: 1630570755898.png (1.1 MB, 720x712, 1622173608495.png)

 No.13[Reply]

What do you like? what do you do? what do you use?
What do you feel? Who are you close with?
Let's socialize!

 No.14

>>13
miku/gentoofag I already know thats you.

 No.15

>What do you like?
tech & friends
>what do you do?
type and talk
what do you use?
my big hands
>What do you feel?
my butt cheeks. its fun to grab them
>Who are you close with?
Me. define 'close'
>Let's socialize!
i would but my government would imprison me. maybe later.

 No.16

>What do you like?
Cock and cunt
>What do you do?
Squander my vitality
>What do you feel?
Nigdy nie będziesz prawdziwym Izraelitą. Nie masz domu, nie masz przodków, nie masz korzeni. Jesteś Europejczykiem przekręconym przez ideologię i indoktrynację w prymitywną kpinę z przeszłości.

Całe „wsparcie”, jakie otrzymujesz, jest dwulicowe i połowiczne. Za tymi stanami ludzie tam żyjący naśmiewają się z ciebie. Twoi sojusznicy są zniesmaczeni i zawstydzeni, twój „dom” został skradziony rodzinie, która mieszkała tam przez dziesiątki pokoleń.

Prawdziwi Semici są przez ciebie całkowicie odrzuceni. Tysiące lat historii pozwoliło im wykrywać oszustwa z niesamowitą skutecznością. Nawet Izraelczycy, którzy „przechodzą”, wydają się im Europejczykami. Twój słaby zarost i jasna skóra są martwym dowodem. A nawet jeśli uda ci się nakłonić Amerykanów do kontynuowania, odwrócą się i dźgną cię w plecy, gdy tylko wpadniesz w ostateczny napad złości.

Nigdy nie będziesz szczęśliwy. Każdego dnia mówisz ożywionym martwym językiem i wmawiasz sobie, że wszystko będzie dobrze, ale w głębi duszy czujesz, jak polski skrada się jak chwast, gotowy zmiażdżyć Cię wraz z tysiącem rakiet.

W końcu będzie to zbyt trudne do zniesienia - porzucisz swój „dom”, kupisz bilet lotniczy, wsiądziesz na pokład samolotu i wrócisz do Krakowa, aby jeszcze raz zjeść pierogi. Twoja rodzina odejdzie z tobą, ze złamanym sercem, ale z ulgą, że nie muszą już dłużej żyć z nieznośnym strachem i niepewnością. Pochowają cię z nagrobkiem oznaczonym Twoim imieniem i nazwiskiem, a każdy przechodzień do końca wieczności będzie wiedział, że jest tam pochowany Polak. Twoje ciało rozpadnie się i obróci w proch, a wszystko, co pozostanie z twojego dziedzictwa, to niewątpliwie polski szkielet.
>Who are you close with?
Post too long. Click here to view the full text.

 No.110

miku is worse girlDelete Post [ ]
[ overboard / sfw / alt / cytube] [ leftypol / siberia / hobby / tech / edu / games / anime / music ] [ meta / roulette ] [ GET / ref / booru]
[ 1 / 2 ] Next | Catalog | Home